Offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 115

Endelig vedtagelse af Lokalplan 115

Tæt-lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

Furesø Byråd har den 26. marts 2014 vedtaget ovennævnte plan endeligt.

Lokalplanområdet ligger i Hareskovby lidt syd for Gammel Hareskovvej mellem Rolighedsvej og kommunegrænsen til Gladsaxe. Området omfatter ejendommen matr.nr. 1a Hareskov By, Værløse, Rolighedsvej 3-11. Lokalplanområdet er en del af den tidligere Ågårdens Rideskoles arealer, hvoraf størsteparten efter rideskolens lukning er erhvervet af Rema Ejendom Danmark A/S. Selskabet har for nylig opført en dagligvarebutik ud mod Gammel Hareskovvej. På den resterende del – det aktuelle lokalplanområde – ønsker selskabet et plangrundlag, der muliggør, at der kan opføres en ældreegnet, tæt lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger, hvordan området må udstykkes og bebygges med op til 5 dobbelthuse indeholdende højst 10 boliger i alt. Boligerne, som skal placeres inden for fastlagte byggefelter, skal gives en ensartet fremtræden med hensyn til materialer, farver og arkitektur. Til hver bolig hører et sydvendt privat haveareal af varierende størrelse.

Planen var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 8. oktober og frem til den 3. december 2013.

Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Notater af 7. januar og 11. februar 2014 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget. Byrådet godkendte notaterne som grundlag for den endelige plan.

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside og på kommunens biblioteker.

Planen retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse eller via Digital Post. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 115 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 8. APRIL 2014.

 

 

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen