Offentliggørelse af Lokalplan 100-1 for erhvervsområde ved Slangerupvej

Den 29. marts 2017 har Furesø Byråd i henhold til planlovens § 27 vedtaget Lokalplan 100-1 endeligt.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 100-1 er et tillæg til Lokalplan 100 for ”Rosti- og Elkjærgrunden” i Farum erhvervsområde. Lokalplanen imødekommer et ønske fra grundejeren om at muliggøre engrosvirksomhed på ejendommen.

Lokalplanen ophæver den hidtidige anvendelsesdifferentiering på seks delområder. Dette betyder, at de anvendelser, Lokalplan 100-1 muliggør, fremover principielt vil være mulige i hele lokalplanområdet. Endvidere angiver tillægget nye byggefelter og principper for byggeriets udformning i Delområde F.

Offentlig høring og endelig vedtagelse
Forslag til Lokalplan 100-1 har været i offentlig høring i fra 23. december 2016 til 23. februar 2017. Den offentlige høring resulterede ikke i indsigelser mod planen. Lokalplanen blev vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter planloven
Afgørelsen kan påklages vedrørende retlige spørgsmål. Klageberettigede er ansøgeren, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer. Det fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 1 og 2.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på:

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal man betale et gebyr på 900 kr.  Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 100-1 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside 30. marts 2017.
 

Sidst opdateret 30. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.