Endelig vedtagelse af Lokalplan 70.3.1, Lokalplan 70.6.1 og Lokalplan 70.7.1 - for tre områder på Farum Kaserne i Farum Nordby

Byrådet i Furesø Kommune har den 27. april 2016 vedtaget ovennævnte tre lokalplaner endeligt.

Lokalplanområderne ligger alle i bydelen Farum Nordby inden for området af den tidligere Farum Kaserne. Alle tre planer er udarbejdet som tillæg til eksisterende lokalplaner (Lokalplan 70.3, Lokalplan 70.6 og Lokalplan 70.7), og regulerer alene omfanget af etageareal, der kan opføres inden for de tre respektive planområder. Med planerne sker der en omfordeling af byggeret, idet der flyttes byggeret fra de to af planområderne til det tredje planområde. Den samtidige forøgelse af etagearealet i Lokalplan 70.3.1 og reduktion af etagearealet i Lokalplan 70.6.1 og Lokalplan 70.7.1 betyder, at den samlede bebyggelse for kaserneområdet som helhed forbliver status quo og derved ikke overstiger 96.000 m2 og en bebyggelsesprocent på 30.

De tre planer var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 5. januar og frem til den 1. marts 2016.

Lokalplan 70.3.1 blev vedtaget med mindre ændringer. Lokalplan 70.6.1 og Lokalplan 70.7.1 blev vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Notat af den 15. marts 2016 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget. Byrådet godkendte notatet som grundlag for de endelige planer.

Planernes retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanerne omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planerne. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.


BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 70.3.1, LOKALPLAN 70.6.1 OG LOKALPLAN 70.7.1 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 10. MAJ 2016.

Sidst opdateret 09. maj 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.