Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 for Rådhustorvet m.v. i Farum

Byrådet i Furesø Kommune har den 23. marts 2015 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan.

Lokalplan 26.3 omfatter hele området mellem Farum Bytorv og Frederiksborgvej. Den sydlige del af området rummer Furesø Kommunes kulturhus mv. Anvendelsesbestemmelserne har hidtil været forskellige for området nord og syd for "Rådhusstrædet".

Lokalplans indhold

Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 er udarbejdet fordi ejeren af Farum kommunes tidligere rådhus (SEB-Pension) ønsker at kunne anvende ejendommen til fx kontor, administration og liberale erhverv. Med lokalplantillægget ændres anvendelsesbestemmelsen, således, at de anvendelser, der hidtil kun har været tilladt i den nordlige eller sydlige del af lokalplanområdet bliver tilladt i hele lokalplanområdet. Anvendelsesbestemmelsen suppleres desuden med den faktiske anvendelse i området (café og biograf). Lokalplantillægget ændrer ikke på de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 26.3.

Planen var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 9. december 2014 til 3. februar 2015. Der indkom ingen hørringssvar i perioden.

Lokalplanen blev vedtaget uden ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet, som du finder i højre side.

Planens retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Når du klager, skal du benytte NemID, og du skal betale et gebyr på 500 kroner. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du kan også indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Fritagelse

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Furesø Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 12. maj 2015.

Sidst opdateret 08. januar 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.