Offentliggørelse af Lokalplan 113 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2009

Furesø Byråd har den 4. september 2013 vedtaget Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplan 2009 for Farum Bytorv endeligt.

 

Lokalplans indhold

Lokalplanområdet omfatter hele Farum Bytorvsområdet afgrænset af Paltholmvej, Hillerødmotorvejen, Stavnsholtvej og stien øst for Farum Kulturhus. Området rummer i dag det eksisterende butikscenter "Farum Bytorv", de tilhørende parkeringsarealer samt Statoil tankstationen. 

Lokalplanen fastlægger området til centerformål med bl.a. detailhandel, liberale erhverv og kontorer. Lokalplanen muliggør et nyt butiksbyggeri med parkeringshus nord for det eksisterende butikscenter samt et nyt butiksbyggeri på Statoilgrunden. Lokalplanen fastsætter nærmere retningslinjer for bygningernes størrelse, placering og udformning. Parkering skal primært etableres som kælder- eller tagparkering.

Kommuneplantillæggets indhold

Med kommuneplantillægget slettes bestemmelsen i rammeområde 2C1 om, at antallet af parkeringspladser med adgang fra Stavnsholtvej ikke må øges i forhold til det eksisterende antal.

Baggrunden herfor er, at Lokalplan 113 opretholder forbindelsesvejen øst om det eksisterende butikscenter, hvorfor alle P-pladser principielt har adgang fra både Paltholmvej og Stavnsholtvej. Lokalplanen forudsætter etablering af nye P-pladser til de nye butiksarealer. Områdets parkeringspladser har primært adgang fra Paltholmvej, men pladserne på Statoilgrunden vil også have nem adgang fra Stavnsholtvej.

Offentlig høring

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 7. maj 2013 til den 2. juli 2013.

Kommuneplantillægget blev vedtaget uden ændringer. Lokalplanen blev vedtaget med følgende rettelser:

  • I § 6.2.1 ændres bygningshøjden mod Paltholmvej fra "7-15 m" til "5-12 m". Bestemmelsen om højden udgår af § 1.1.

  • I § 6.7 ændres formuleringen således, at bebyggelsen kun må udformes med de på kortbilag 3 med grønne pile viste kundeindgange. Dog kan der mod Paltholmvej etableres yderligere kundeindgange. Det tydeliggøres i note til bestemmelsen, at Byrådet fx i forbindelse med udeservering kan dispensere til flere kundeindgange.

  • I § 5.3 om vejtilslutning til Paltholmvej tilføjes en note om at nye vej-adgange fra Paltholmvej forudsætter Vejdirektoratets tilladelse.

  • Redegørelsen ændres for så vidt angår de eksisterende koteforhold og udformningen af Paltholmvej med lyskryds og cykelstier mv. Endvidere tilføjes et afsnit om vejlovgivningen, herunder om Vejdirektoratets rolle som vejmyndighed for Hillerødmotorvejen.

 

Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk

Et notat af 5. september 2013 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslagene.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside og på kommunens biblioteker.

Planernes retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58- 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 113 og Tillæg nr. 9 til Furesø Kommuneplan 2009 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 17. september 2013.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen