Lokalplanforslag for boligbebyggelse på Paltholmvej

Forslag til Lokalplan 126 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 er i høring fra den 7. juli til den 15. september 2015.

Offentliggørelse af lokalplanforslag med kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Paltholmvej

Byrådet i Furesø Kommune har den 24. juni 2015 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 126 for boligbebyggelse på Paltholmvej med tilhørende forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanområdet ligger mellem Slangerupvej og Paltholmvej nord for Sejlgårdspark. Lokalplanen erstatter Lokalplan 31.10, og ændrer anvendelsen fra hotel til boligformål i hele området. Der fastlægges byggefelt for ny bebyggelse, hvor der kan opføres tre etager med udnyttet tagetage indeholdende ca. 40 boliger og med facadeudtryk i lighed med nabobebyggelsen.

Kommuneplantillæggets indhold

I forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 tilføjes en bestemmelse for rammeområdet 1B17 Boliger og hotel ved Paltholmvej med en parkeringsnorm på en parkeringsplads pr. 75 m² etageareal.

Her kan planforslagene ses

Planforslagene er samlet i ét hæfte, der kan ses på kommunens biblioteker. Du kan også finde dokumentet nederst på siden under relevante filer.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger skal senest den 15. september 2015 sendes til Furesø Kommune via Digital Post, mail til bme@furesoe.dk eller med post til Center for By og Miljø, Stiager 2, 3500 Værløse.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.

Lokalplanhæftet indeholder en screening af Forslaget til lokalplan 126 og kommuneplantillæg nr. 4 i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet har på den baggrund efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

Vil du klage over denne beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune via Digital Post, mail til bme@furesoe.dk eller med post til Center for By og Miljø, Stiager 2, 3500 Værløse inden 4 uger efter, at planforslaget er offentligt bekendtgjort. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

Det er en betingelse for Nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vær opmærksom på gebyrordningens særlige regler, opkrævningsmåde, betalingsfrister m.m. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Illustration af planlagt byggeri ved Paltholmvej

Illustration af planlagt byggeri på matr. nr. 112, Farum By og det eksisterende byggeri på matr. nr. 7 hu, Farum By


Sidst opdateret 16. december 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.