Lokalplan 22.4.1 - Bybækgrunden

Endelig vedtagelse af Lokalplan 22.4.1 - Bybækgrunden

Furesø Byråd har den 19. december 2012 vedtaget Lokalplan 22.4.1 - Bybækgrunden.

Planområdet omfatter den nedlagte Bybækskole med tilhørende skolegrund og Ungehus. Området består af ejendommen matr.nr. 17 lm, 17 cd, 17 ln, Farum By, Farum med adresse Paltholmterrasserne 1. Området grænser mod nord og vest op til boligbebyggelsen Farum Midtpunkt, mod syd til Paltholmvej og Farum Bytorv, og mod øst til stisystem og Hillerødmotorvejen.

Formålet med lokalplanen er, at udnytte de eksisterende bygninger, at få skabt liv på Bybækgrunden og at bygge bro til den fremtidige, nye anvendelse og bebyggelse af området, der vil blive fastlagt med afsæt i resultatet af arkitektkonkurrencen ”Farum i udvikling”. Planen muliggør, at området kan bruges til andre anvendelser og aktiviteter end skole. Disse aktiviteter er kontor, administration, liberalt erhverv, undervisning af børn og unge, fritidsformål og rekreative formål.

Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 22.4 for Farum Midtpunkt og Bybækskolen, og det er kun bestemmelser om formål, anvendelse og vejadgang for delområde C, der reguleres. Resten af Lokalplan 22.4 opretholdes, herunder de øvrige bestemmelser for delområde C. Lokalplanen var i offentlig høring i perioden fra den 25. september til den 20. november 2012.

Planen blev vedtaget med mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”Politiker Web” på www.furesoe.dk.

Lokalplanen kan ses øverst på siden, i Borgerservice, Rådhustorvet 2 i Farum og på Rådhuset i Værløse, Stiager 2, samt på kommunens biblioteker.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 – 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om sagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 22.4.1. ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 29. JANUAR 2013.

Sidst opdateret 01. juni 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen