Lokalplan 114 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2009 - Dagligvarebutik i Jonstrup

Endelig vedtagelse af Lokalplan 114 og Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009

Furesø Byråd har den 29. maj 2013 vedtaget Lokalplan 114 og kommuneplantillæg nr. 8.

Planområdet ligger centralt i Jonstrup på hjørnet af Jonstrupvangvej og Chr. Hauchs Allé tæt på rundkørslen ved Jonstrupvej. Området har bl.a. bydelens forsamlingshus Jonstruphus som nabo, og overfor ligger det markante bygningskompleks af det tidligere Jonstrup Seminarium. Lokalplanen fastlægger området til centerformål – lokalcenter, hvor der kun må etableres dagligvarebutikker og indrettes parkeringsareal. Bruttoetagearealet til butiksformål må maks. være på 850 m² og det samlede etageareal må højst være på 880 m2. Ny bebyggelse skal placeres inden for fastlagte byggefelter og skal opføres som lavenergibebyggelse i materialer, der signalerer kvalitet, og med en placering og ydre fremtræden, der er tilpasset det lokale bymiljø. Vest for byggefelterne skal der anlægges 72 parkeringspladser.

Med kommuneplantillægget justeres afgrænsningen mellem to rammeområder (områderne 13B1 og 13D2) hvorefter hele lokalplanområdet er placeret inden for det fastlagte lokalcenter i Jonstrup. Den maksimale butiksstørrelse i rammeområde 13B1 hæves fra 800 m2 til 850 m2, og i kommuneplanens hovedstruktur sker der en justering af enkelte retningslinjer med henblik på at muliggøre opførelse af dagligvarebutikken.

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 15. januar og frem til den 12. marts 2013.

Kommuneplantillægget blev vedtaget uden ændringer. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”Politiker Web” på www.furesoe.dk . Et notat af 2. april 2013 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslagene. Byrådet godkendte notatet som grundlag for de endelige planer.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk og i Borgerservice, Rådhustorvet 2 i Farum og på Rådhuset i Værløse, Stiager 2 samt på kommunens biblioteker.

Planernes retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 – 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort. Natur- og Miljøklagenævnet  opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 114 OG TILLÆG NR. 8 TIL FURESØ KOMMUNEPLAN 2009 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 11. juni 2013.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Natur og Miljø