Lokalplan 112 med Kommuneplantillæg nr. 7 - Boligområde ved Laanshøj

Endelig vedtagelse af Lokalplan 112 og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009

Furesø Byråd har den 20. marts 2013 vedtaget Lokalplan 112 og kommuneplantillæg nr. 7.

Planområdet indgår i den nye boligbydel Laanshøj, som omfatter kasernebebyggelse og omgivelser i den tidligere Nordlejr på Flyvestation Værløse. Det aktuelle lokalplanområde ligger på plateauet sydvest for den bevarede kasernebebyggelse med udsigt over det tidligere flyvestationsområde. Lokalplanen muliggør udstykning af 37 ejendomme, hvor der på hver kan opføres et parcelhus på højst 190 m². Et af formålene med lokalplanen er at sikre, at disponering af området og nybyggeri sker med udgangspunkt i en udstrakt hensyntagen til omgivelserne og det åbne land. Med den fastlagte udstykningsplan skabes en klar afgrænsning mod landskabet, og den sydlige del af området fastholdes som naturområde med overdrevskarakter.

Med tillægget suppleres anvendelsesbestemmelsen i rammeområde 16B1 ”Nyt boligområde ved Laanshøj” med boligtypen åben lav boligbebyggelse. Herefter kan der i rammeområdet opføres åben lav, tæt lav og etageboliger.

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 9. oktober til den 4. december 2012.

Kommuneplantillægget blev vedtaget uden ændringer. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”Politiker Web” på www.furesoe.dk. Et notat af 3. januar 2013 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslagene. Byrådet godkendte notatet som grundlag for de endelige planer.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk og i Borgerservice, Rådhustorvet 2 i Farum og på Rådhuset i Værløse, Stiager 2 samt på kommunens biblioteker.

Planernes retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 – 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 112 OG TILLÆG NR. 7 TIL FURESØ KOMMUNEPLAN 2009 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 2. april 2013.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen