Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik og boliger i Hareskovby

Endelig vedtagelse af Lokalplan 111 og Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009

Furesø Byråd har den 19. december 2012 vedtaget Lokalplan 111 og kommuneplantillæg nr. 6.

Lokalplanområdet ligger i Hareskovby på hjørnet af Rolighedsvej og Gammel Hareskovvej. Området omfatter ejendommen matr.nr. 1a Hareskov By, Værløse, med adresse Gammel Hareskovvej 233. Lokalplanen fastlægger området til butiksformål og boligformål og inddeler området i tre delområder. I delområde I må der opføres en dagligvarebutik mens delområderne II og III skal anvendes til boligformål. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, og nye boliger skal anvendes til helårsbeboelse. Dagligvarebutikken skal placeres inden for et fastlagt byggefelt, og den skal gives en udformning og et udseende, der signalerer kvalitet og respekterer omgivelserne – såvel det lokale bymiljø som hensynet til skovbrynet.

Med kommuneplantillægget suppleres rammeområde 12B4 ”Villaområder i Hareskovby” med bestemmelser, der muliggør opførelse af en dagligvarebutik på den aktuelle ejendom, og i hovedstrukturen suppleres retningslinjerne 2.2 og 2.3 om centerstruktur og butikker med muligheden for at placere en enkeltstående butik på højst 800 m2 butiksareal, og som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, på den aktuelle ejendom.

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 11. september til den 6. november 2012.

Kommuneplantillægget blev vedtaget uden ændringer. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”Politiker Web” på www.furesoe.dk. Et notat af 16. november 2012 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslagene. Byrådet godkendte notatet som grundlag for de endelige planer.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk og i Borgerservice, Rådhustorvet 2 i Farum og på Rådhuset i Værløse, Stiager 2 samt på kommunens biblioteker.

Planernes retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 – 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 111 OG TILLÆG NR. 6 TIL FURESØ KOMMUNEPLAN 2009 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 15. JANUAR 2013.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen