Lokalplan 108 med Kommuneplantillæg nr. 4 - Butik og boliger på Læssevej

Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009

Furesø Byråd har den 19. december 2012 vedtaget Lokalplan 108 og kommuneplantillæg nr. 4.

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Kirke Værløsevej og Læssevej og omfatter ejendommen matr.nr. 3gp Lille Værløse By, Værløse, samt et mindre vejareal af Læssevej beliggende ud for ejendommen. Lokalplanen fastlægger området til centerformål i form af boliger, butikker, restauranter og liberale erhverv. Stueetagen må kun anvendes til erhverv, mens den overliggende etage må anvendes til erhverv eller boliger. De øvrige etager må kun anvendes til boliger. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i arkitektur og materialer, der signalerer kvalitet og bidrager til at styrke byrummet. Nye boliger skal anvendes til helårsbeboelse.

Med kommuneplantillægget ændres kommuneplanens rammeområde 11C2 ”Læssevej”, idet det maksimale etageantal hæves fra 3 etager med udnyttet tagetage til 4 etager.

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 11. september til den 6. november 2012.

Begge planer blev vedtaget endeligt uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”Politiker Web” på www.furesoe.dk. Et notat af 20. november 2012 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslagene. Byrådet godkendte notatet som grundlag for de endelige planer.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk og i Borgerservice, Rådhustorvet 2 i Farum og på Rådhuset i Værløse, Stiager 2 samt på kommunens biblioteker.

Planernes retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 – 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 108 OG TILLÆG NR. 4 TIL FURESØ KOMMUNEPLAN 2009 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 15. JANUAR 2013.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen