Lokalplan 106 med Kommuneplantillæg nr. 5 – Farum erhvervsområde

Endelig vedtagelse af Lokalplan 106 og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009

Byrådet i Furesø Kommune har den 26. september 2012 vedtaget Lokalplan 106 og kommuneplantillæg nr. 5.

Lokalplanområdet ligger vest for Frederiksborgvej mellem Slangerupvej og Paltholmvej og omfatter hele Farum erhvervsområde på nær et mindre areal mod nord ved Slangerupvej. Planen fastholder området som erhvervsområde, og fastlægger en bebyggelsestæthed og muliggør en bredde i erhvervsanvendelsen, som tilsammen modsvarer og udnytter områdets stationsnære og gode infrastrukturelle beliggenhed. Planen har til formål at fremme en udvikling hen imod et alsidigt, tidssvarende og moderne erhvervsområde.

Med kommuneplantillægget slås tre hidtidige rammeområder sammen til ét rammeområde med fælles, brede anvendelsesbestemmelser. Det nye, store rammeområde benævnes 2E1 ”Farum erhvervsområde”.

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden 8. maj 2012 til 3. juli 2012.

Kommuneplantillægget blev vedtaget uden ændringer. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”PolitikerWeb” på www.furesoe.dk. Et notat af 22. august 2012 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planerne. Byrådet godkendte notatet som grundlag for de endelige planer.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses på www.furesoe.dk og i Borgerservice på Rådhustorvet 2 i Farum og på Rådhuset i Værløse, Stiager 2 samt på kommunens biblioteker.

Planernes retsvirkninger

Efter § 18 i planloven må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag planerne er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at planerne er offentliggjort.

OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 9. OKTOBER 2012.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen