Lokalplan for Plejecenter i Farum Midtpunkt

Lokalplan 105 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Plejecenter i Farum Midtpunkt

Furesø Byråd har den 27. juni 2012 endeligt vedtaget lokalplan 105 med tilhørende Tillæg nr 3 til Furesø Kommuneplan 2009.

Lokalplanen muliggør, at to eksisterende boligblokke af Paltholmterrasserne (blok 12 og 13) i Farum Midtpunkt kan ombygges til plejeinsti­tution med plejehjem, ældreboliger, bofællesskaber samt servicefunktioner.

Planerne var i høring som forslag i perioden 7. februar til 3. april 2012. Planerne blev vedtaget uden ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”PolitikerWeb” på www.furesoe.dk.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses her på siden, i Borgerservice i Farum, på Rådhuset i Værløse og på bibliotekerne.

Planernes retsvirkninger

Efter § 18 i planloven må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke udnyt­tes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fort­sætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende pla­ner­ne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt til­veje­bragt. Du skal sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller til nmkn@nmkn.dk senest 4 uger efter offentlig­gørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. for alle andre klagere ved behandling af klager. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

OFFENTLIGGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 10. JULI 2012.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)