Lokalplan for Plejecenter i Farum Midtpunkt

Lokalplan 105 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Plejecenter i Farum Midtpunkt

Furesø Byråd har den 27. juni 2012 endeligt vedtaget lokalplan 105 med tilhørende Tillæg nr 3 til Furesø Kommuneplan 2009.

Lokalplanen muliggør, at to eksisterende boligblokke af Paltholmterrasserne (blok 12 og 13) i Farum Midtpunkt kan ombygges til plejeinsti­tution med plejehjem, ældreboliger, bofællesskaber samt servicefunktioner.

Planerne var i høring som forslag i perioden 7. februar til 3. april 2012. Planerne blev vedtaget uden ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen ”PolitikerWeb” på www.furesoe.dk.

Lokalplanen med kommuneplantillæg kan ses her på siden, i Borgerservice i Farum, på Rådhuset i Værløse og på bibliotekerne.

Planernes retsvirkninger

Efter § 18 i planloven må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke udnyt­tes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fort­sætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende pla­ner­ne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt til­veje­bragt. Du skal sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller til nmkn@nmkn.dk senest 4 uger efter offentlig­gørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. for alle andre klagere ved behandling af klager. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

OFFENTLIGGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 10. JULI 2012.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen