Offentliggørelse af Lokalplan 109 - Kirkegård ved Jonstrup

Furesø Byråd har den 25. september 2013 vedtaget Lokalplan 109 Kirkegård ved Jonstrup.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet ligger øst for Jonstrup og nord for Jonstrupvangvej og erhvervsområdet Walgerholm. Området omfatter en del af ejendommen matr.nr. 35 Jonstrupvang.

Lokalplanen fastlægger området til offentligt formål som kirkegård. Området inddeles i 3 delområder. Delområde A må kun anvendes til kirkegård, delområde B må kun anvendes til materielgård for kirkegården og delområde C må kun anvendes til beplantningsbælte.

Kirkegården etableres som et landskabeligt anlæg ved etablering af 3 overordnede landskabselementer – skov, lund og græsslette. Landskabselementerne skal fremhæve områdets kvaliteter og skærme mod Jonstrupvangvej og det tilstødende erhvervsområde for at skabe ro og rum til fordybelse på kirkegården.

Offentlig høring

Planen var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 2. april 2013 til den 28. maj 2013.

Lokalplanen blev vedtaget med følgende rettelser, som er konsekvensrettelser af at delområde C tages ud af planen og at området, hvor der må etableres skov, reduceres i den vestlige ende af planområdet:

I § 1 udgår formålet vej fra Jonstrupvangvej til den tidligere Flyvestation Værløse.

 

I § 2.3 udgår delområde D.

 

I § 3.2 udgår bestemmelserne om delområde C og delområde D ændrer navn til C.

 

I § 4.1 udgår muligheden at lokalplanområdet kan udstykkes i to ejendomme.

 

§ 5.7 udgår af planen

 

Kort 5 er ændret.

Det vestlige af 4 områder, der i forslaget var markeret som skov og lund, er taget ud. På et møde i september 2013 med deltagelse af Jonstrup 89, Menighedsrådet for Værløse Sogn og Furesø Kommune, blev der indgået aftale om at reducere arealet, der må beplantes med skov og lund.

 

Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk

Et notat af 18. juni 2013 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget.

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside og på kommunens biblioteker.

Planens retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58- 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planerne er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 109 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 8. oktober 2013.

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen