Offentliggørelse af lokalplanforslag med kommuneplantillæg for et område i Jonstrup

Forslag til Lokalplan 119

Byrådet i Furesø Kommune har den 29. oktober 2014 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 119 for et byområde i det nordlige Jonstrup med tilhørende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013.

Borgermøde

Furesø Kommune afholder borgermøde om planforlagene:

Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Jonstrupvangvej 159

På borgermødet vil Furesø Kommune præsentere planforslagene

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplan 119 fastlægger bl.a. anvendelse og bebyggelsen af arealer omkring det tidligere Jonstrup Seminarium. Planen skal muliggøre en nordlig bymæssig afrunding af Jonstrup med et nyt attraktivt boligområde omkring de eksisterede offentlige og kulturelle funktioner i de historiske bygninger. Planen muliggør opførelse af en række forskellige boligtyper og omfatter tillige et antal eksisterende boliger. Lokalplanen udlægger flere nye veje lokalplanområdet.

Kommuneplantillæggets indhold

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 ændrer bestemmelserne for tre rammeområder i Jonstrup. De specifikke rammer for rammeområderne 13B4 og 13B5 ændres således, at der gives mulighed for åbent lavt boligbyggeri og bygninger i ét plan med udnyttet tagetage. Endvidere suppleres rammeområde 13D3 med de samme bevaringsbestemmelser for de gamle seminariebygninger som rammeområde 13C2.

Her kan planforslagene ses

Planforslagene er samlet i ét hæfte/dokument, der kan ses på kommunens biblioteker samt her på Furesø Kommunes hjemmeside.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger skal senest den 13. januar 2015 sendes via Digital Post til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, som email til bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse.

Lokalplanforslagets retsvirkninger: Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.

Lokalplanhæftet indeholder en screening af Forslaget til lokalplan 119 og kommuneplantillæg nr. 3 i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet har på den baggrund efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

Vil du klage over denne beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse eller via Digital Post inden 4 uger efter, at planforslaget er offentligt bekendtgjort. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

Det er en betingelse for Nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vær opmærksom på gebyrordningens særlige regler, opkrævningsmåde, betalingsfrister m.m. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

 

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 119 og FORSLAG til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 11. november 2014.

 

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.