Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

Byrådet har den 29. marts 2017 vedtaget at offentliggøre ovennævnte plan på Jonstrupvangvej 133 i Værløse. Planforslaget er offentliggjort i perioden 31. marts til 28. maj 2017.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplan 134 omfatter et området, der i dag er bebygget med et fritliggende enfamiliehus, et tilhørende lager/værksted og en garage.

Lokalplanforslaget muliggør, at der på grunden må opføres en rækkehusbebyggelse bestående af 6 boliger på hver 135 m2 i højst 2 etager med to bilparkeringspladser til hver bolig. Derudover skal der etableres én handicap parkeringsplads.

Den nordlige del af lokalplanområdet er støjbelastet på grund af trafikken på Jonstrupvangvej, hvorfor der i lokalplanen stilles krav om støjafskærmning mod Jonstrupvangvej.

Lokalplan 134 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 13B1.

Mindretalsudtalelse
Ved Byrådets behandling af lokalplanforslaget stemte Øjvind Vilsholm (Ø) imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Her kan planforslaget ses
Planforslaget kan ses på kommunens biblioteker samt på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering 

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 28. maj 2017 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Byrådet har på baggrund af screeningen bagest i lokalplanhæftet vurderet, at Lokalplan 134, og det byggeri, som planerne åbner mulighed for, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

Hvis man ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurderingen, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal man betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 134 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside fredag den 31. marts 2017.

Sidst opdateret 15. januar 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.