Forslag til Lokalplan 133 – Etageboliger på Frederiksborgvej med Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013

Byrådet har den 26. april 2017 vedtaget at offentliggøre ovennævnte planforslag. Planforslagene er i offentlig høring i perioden 9. maj til 11. juli 2017.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanforslag 133 omfatter et område, som i dag er bebygget med etageboligbebyggelsen ”Frederiksborgvænget” på Frederiksborgvej, der indeholder 122 boliger.

Lokalplanforslaget muliggør udbygning i op til 4 etager på de eksisterende 3 etages boligblokke, samt at supplere de eksisterende boligblokke med yderligere to fritliggende boligblokke ligeledes i 4 etager. De nye boligblokke vil kunne indeholdende hhv. ca. 20 små familieboliger og ca. 24 familieboliger indrettet for seniorer.

På baggrund af lokalplanforslaget kan antallet af boliger i området i alt komme op på ca. 200, og alle kan blive elevatorbetjent til forskel fra i dag. I visse opgange dog i form af lift/komfort elevator, som ikke opfylder kravene om fuld tilgængelighed. En del af boligerne kan anvendes til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse.

Lokalplanforslaget sikrer tilhørende færdsels-, parkerings- og friarealer mv. i området mellem Frederiksborgvej og Farum S-station. Med baggrund i den meget stationsnære beliggenhed fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser om en parkeringsdækning på 1 p-plads pr. 100 m2 boligetageareal, hvilket svarer nogenlunde til den dækning, der er i boligområdet i dag. Bygningerne fungerer som afskærmning for trafikstøjen på Frederiksborgvej. De nye bygninger skal sikres mod støj indvending f.eks. ved at etablere særlig effektive lydruder.

Lokalplanforslaget sikrer, at al boligbebyggelse inden for lokalplanområdet skal have en ydre fremtræden, hvor proportioner, materialer og farvesætning fremstår som en harmonisk helhed.

Forslag til kommuneplantillæg 11
Da omfanget af bebyggelse i lokalplanforslaget øges, og parkeringsnormen ændres i forhold til Kommuneplan 2013, er lokalplanforslaget ledsaget af et Forslag til kommuneplantillæg, der ændrer bebyggelsesprocenten til højst 70 % i stedet for de eksisterende rammer, der muliggør højst 55 %. Desuden fastlægger Forslaget til kommuneplantillæg en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 100 m2 bo-ligetageareal i området i stedet for kommuneplanens generelle krav om 1½ p-plads pr. bolig for etagehusbebyggelse.

Her kan planforslaget ses
Planforslaget kan ses på kommunens biblioteker samt på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering 

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 11. juli 2017 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Byrådet har på baggrund af screeningen bagest i lokalplanforslaget vurderet, at Lokalplanforslag 133 og Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013, og det byggeri, som planforslagene åbner mulighed for, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

Klagevejledning
Hvis man ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurderingen, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal man betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

 

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 133 og FORSLAG til Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 9. maj 2017.

Sidst opdateret 08. maj 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.