Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 129

Byrådet i Furesø Kommune har den 29. juni 2016 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne med tilhørende miljøvurdering.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanområdet er beliggende på Farum Kasernes sydøstlige område. Planen muliggør opførelse af nyt boligbyggeri på i alt 600 m2 på Farum Kaserne, dér hvor Hovedvagten ligger i dag. Den fastlagte bebyggelsesstruktur lægger sig op ad strukturen omkring General- og Løjtnantvænget.

Her kan planforslagene ses

Planforslagene er samlet i ét hæfte/dokument, der kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering samt på kommunens biblioteker.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Fristen for bemærkninger til lokalplanforslaget er den 27. september 2016.
Bemærkninger sendes til Furesø Kommune, Center for By, Miljø og Erhverv, bme@furesoe.dk eller via Digital Post. Såfremt du ikke anvender digitale medier, sendes klagen med post til Rådhuset, Hørmarken 2, 3520 Farum.

Fristen for klage over afgørelsen om miljøvurdering er den 30. august 2016.
Klagen skal indgives via Klageportalen. Se nærmere herom på næste side.

Lokalplanforslagets retsvirkninger: Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.

Lokalplanhæftet indeholder en screening af planforslaget i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  Byrådet har på den baggrund efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 30. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 129 og afgørelse om miljøvurdering er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 2. august 2016.

 

Sidst opdateret 01. august 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.