Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 127

Byrådet i Furesø Kommune har den 2. marts 2016 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 127 for nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne.
Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanområdet i bydelen Farum Nordby inden for området af den tidligere Farum Kaserne.

Lokalplanområdet udgøres af ejendomme matr.nr. 98an og 98ao Farum By, Farum, Regimentsvej 16, på tilsammen godt 1½ ha. Området er kommunalt ejet og henligger ubebygget. Planområdet er i dag omfattet af Lokalplan 70, 70A og 70.6. Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan vil de nævnte planer blive ophævet, for så vidt angår det aktuelle planområde.

Planforslaget fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af institutioner til undervisningsformål, kulturelle formål, sociale formål og pasningsformål. Herudover må der indrettes møderum til brug for foreninger i området. Planforslaget regulerer, hvordan området skal disponeres med hensyn til vejadgang, intern færdsel og parkering, bebyggelse samt øvrige funktioners om-fang og placering. Der må opføres op til 2.400 m2 etageareal til ny institutionsbebyggelse. Institutionsbebyggelse må opføres i op til 3 etager, hvor den 3. etage kun må indrettes som tagterrasse. Institutionsbebyggelsen skal fremtræde med et fælles udtryk med hensyn til materialer, farver og arkitektur, men samtidig skabe variation i bybilledet – alt under hensyn til landskabet og områdets naturmæssige kvaliteter. Det eksisterende levende hegn langs østskellet skal bevares som naturområde, og der fastlægges bevaringsbestemmelser for enkelte solitære træer.

Her kan planforslaget ses
Planforslaget kan ses på kommunens biblioteker, i Borgerservice samt her på Furesø Kommunes hjemmeside.

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 10. maj 2016 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Hørmarken 2, 3520 Farum, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.

Lokalplanhæftet indeholder en screening af planforslaget i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet har på den baggrund efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere miljø vurdering og udarbejdes miljørapport.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 12. april 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 127 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 15. marts 2016.

Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.