Offentlig bekendtgørelse af forslag til Lokalplan 124 for Bybækgrunden og forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013

Byrådet har den 25. november 2015 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 124 for ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013.
Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2015 til den 10. februar 2016.

Forslag til Lokalplan 124

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre etablering af en boligbebyggelse på Bybækgrunden til et senior bofællesskab. Etableringen af bofællesskaber er et led i kommunens ældrestrategi. Lokalplanområdet udgør en del af Bybækgrunden, der ligger mellem Farum Midtpunkt og Paltholmvej. Området anvendes i dag til Ungehus.

Forslag til Lokalplan 124 gør det muligt at anvende en del af matr. nr.17 cd, Farum By til boligformål i form af helårsbeboelse. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 2 minikarreer med hver ca. 3.500 m2 etagemeter. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med mulighed for ca. 30 boliger i hver karré. Bebyggelsen er ældreegnet med mulighed for fælleslokaler og fælles friarealer for beboerne.

Bebyggelsen kan fremstå med facader i lette plader, ”grønne” tage med sedum i lighed med nabobebyggelsen Farum Midtpunkt. Lokalplanforslaget fastlægger bl.a. bestemmelser om nedsivning af regnvand og støjafskærmning mod Paltholmvej.

Mindretalsudtalelse

Venstre fremlagt fem ændringsforslag til lokalplanforslaget. Ændringsforslagene er i offentlig høring sammen med planforslaget.

Kommuneplan 2013

Ifølge de generelle rammer i Kommuneplan 2013 er der fastsat et krav om 1 ½ p-plads pr. bolig til etageboligbebyggelse. Da forslag til Lokalplan 124 fastlægger en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. bolig skal der udarbejdes et
kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 fastlægger en parkeringsnorm på 1 pr. bolig. Øvrige bestemmelser fastholdes uændret.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger skal senest den 10. februar 2016 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering i forhold til Lov om miljøvurdering af planer mv.

Lokalplanforslaget indeholder en screening af planforslaget i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet har på den baggrund efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurderinger og udarbejdes miljørapporter.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne om miljøvurdering, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 13. januar 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 124 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside onsdag den 16.12. 2015.


Sidst opdateret 16. december 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.