Forslag til Lokalplan 121-1 - fire nye boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

Byrådet har den 7. september 2017 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag for fire nye boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen. Planforslaget er offentliggjort i perioden 15. september til 12. november 2017.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplan 121-1 er et supplement til den gældende Lokalplan 121. Planen fastsætter nærmere retningslinjer for fire boligbebyggelser i den østlige del af Sydlejren. Lokalplanforslaget muliggør etablering af 154 nye boliger.

De fire boligenklaver består af to byggerier syd for Perimetervej: Gårdhavehusene med 29 tæt lave boliger og et fælleshus (bofællesskabet Mageløse) samt Staldhusene med 43 boliger og et fælleshus (bofællesskabet Eco Village). Nord for Perimetervej etableres to private rækkehusbyggerier Bringegårdene med 42 boliger og Officershusene med 40 boliger (REKA Gruppen).

Bebyggelserne følger intentionerne fra Lokalplan 121 og den helhedsplan, der lå til grund herfor, men bebyggelsernes disponering er ændret noget - specielt for de to bofælleskaber, der begge etableres som bilfrie boligmiljøer.

Lokalplanen omfatter kun de fire nævnte storparceller. Forholdene uden for disse boligbebyggelser reguleres af Lokalplan 121 fra 2016.

Her kan planforslaget ses
Planforslaget kan ses digitalt på kommunens hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering og på Furesø Kommunes biblioteker.

Offentligt møde om lokalplanforslaget
Der holdes et offentligt møde om lokalplanforslaget torsdag den 28. september kl. 19-21 på Rådhuset, Stiager 2 i Værløse.

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 12. november 2017 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering og klagevejledning
Efter Miljøvurderingsloven skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Furesø Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede virkning på miljøet efter Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at realisering af lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen fremgår af lokalplanens redegørelse og indgår i lokalplanhæftet. Lokalplan 121 fra 2016 var ledsaget af en miljørapport, og den aktuelle plan afviger ikke væsentligt fra grundlaget for denne.

Byrådet på den baggrund besluttet om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

Hvis man ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurderingen, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om man klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisa­tion.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

 

 

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 121-1 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside fredag den 15. september 2017.

 

 

Sidst opdateret 20. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.