Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 100-1 for erhvervsområde ved Slangerupvej og afgørelse om miljøvurdering.

Byrådet i Furesø Kommune har den 21. december 2016 vedtaget ovennævnte forslag til Lokalplan 100-1 til offentliggørelse. Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 100 for ”Rostigrunden” ved Slangerupvej og Hørmarken i Farum.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanforslaget omfatter den såkaldte ”Rostigrund”, der omfatter de to hjørneejendomme langs Slangerupvej på begge sider af Hørmarken.

Den gældende Lokalplan 100 opdeler lokalplanområdet i syv delområder med specifikke anvendelsesbestemmelser for hvert delområde. Således må den tomme byggegrund på hjørnet af Hørmarken og Slangerupvej efter den gældende plan kun benyttes til butiksformål for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, eller til tankstation med tilhørende vaskehal, kiosk og restaurant.

Det nu fremlagte forslag til lokalplantillæg ophæver anvendelsesdifferentieringen på de seks delområder. Dette betyder, at de anvendelser, lokalplanen muliggør, fremover principielt vil være mulige i hele lokalplanområdet. Endvidere angiver tillægget nye byggefelter og principper for byggeriets udformning på den tomme byggegrund på hjørnet af Hørmarken og Slangerupvej.

Lokalplantillægget ændrer ikke på de samlede byggemuligheder eller på fordelingen af denne på de seks delområder. Lokalplanens øvrige bestemmelser om bl.a. beplantning, skiltning, veje og parkering mv. er også uændret.

Her kan planforslaget ses
Planforslaget kan ses på kommunens biblioteker samt på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering 

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 23. februar 2017 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til Lokalplan 100-1 ændrer kun de eksisterende lokalplan anvendelsesbestemmelser for så vidt angår lokaliseringen af de mulige anvendelser inden for det relativt lille lokalplanområde. Der tillades ingen nye anvendelsesmuligheder, og der er intet, der peger på, at Lokalplan 100-1 får væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurderingen, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 19. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 100-1 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside torsdag den 22. december 2016.

 

Sidst opdateret 25. januar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.