Medlemmer til Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt til Vandråd for Øresund

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har haft udkast til ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” i høring i efteråret 2016. Vi forventer, at der skal oprettes et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord, og tilsvarende for Øresund og at der bliver en stram tidsplan for det arbejde, der skal udføres i 2017.
 
Kommunerne i oplandet vælger derfor allerede nu at annoncere om oprettelse af vandråd.

Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til vandrådet
Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende en anmodning om oprettelse at et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord og indstille forslag om et medlem og en suppleant til vandrådet. Det samme kan ske for hovedvandoplandet Øresund.

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer til vandrådet?
Indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til Furesø Kommune på e-mail bme@furesoe.dk  senest den 31. januar 2017. Tidsfristen er sat under den forudsætning, at bekendtgørelsen vedtages inden årets udgang.

Hvad er vandrådets opgave?
Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan anmode kommunen om at oprette et vandråd og hver indstille ét medlem og én suppleant til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.
 
Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Hvem varetager vandrådets opgaver?
Lejre Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Vandrådet, med bistand fra Holbæk Kommune

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Pia Holm Nielsen på mail bme@furesoe.dk

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen