Offentliggørelse af 3 lokalplanforslag for 3 områder på Farum Kaserne i Farum Nordby

Byrådet i Furesø Kommune har den 16. december 2015 vedtaget at offentliggøre 3 forslag til lokalplaner for 3 områder på Farum Kaserne i Farum Nordby. Det drejer sig om forslag til Lokalplan 70.3.1, forslag til Lokalplan 70.6.1 og forslag til Lokalplan 70.7.1.
I området omfattet af Lokalplan 70.3.1 er eneste nuværende bebyggelse i planens delområde 4, hvor det første af fem planlagte punkthuse i boligbebyggelsen kaldet Golf Residence blev opført i 2012. I den nordvestlige del af området omfattet af Lokalplan 70.6.1 er boligbebyggelsen kaldet Holdepunktet, bestående af 31 rækkehuse samt fælleshus, i øjeblikket under opførelse. Den resterende del af planområdet - den sydøstlige del - er erhvervet af kommunen med henblik på anvendelse til institutionsformål, hvilket dog forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Området omfattet af Lokalplan 70.7.1 er i dag bebygget med boligbebyggelsen kaldet Green Garden, som består af 22 kædehuse opført i perioden 2013-14.

Lokalplanforslagenes indhold

Lokalplanområderne ligger alle i bydelen Farum Nordby inden for området af den tidligere Farum Kaserne. De 3 planforslag er udarbejdet som tillæg til eksisterende lokalplaner (Lokalplan 70.3, Lokalplan 70.6 og Lokalplan 70.7), og forslagene regulerer alene omfanget af etageareal, der kan opføres inden for de tre respektive planområder. Med planforslagene sker der en omfordeling af byggeret, idet der flyttes byggeret fra de to af planområderne til det tredje planområde. Den samtidige forøgelse af etagearealet i Lokalplan 70.3.1 og reduktion af etagearealet i Lokalplan 70.6.1 og Lokalplan 70.7.1 betyder, at den samlede bebyggelse for kaserneområdet som helhed forbliver status quo og derved ikke overstiger 96.000 m2 og en bebyggelsesprocent på 30. Endelig vedtagelse af Lokalplan 70.6.1 og Lokalplan 70.7.1 er således en betingelse for den endelige vedtagelse af Lokalplan 70.3.1.

Her kan planforslagene ses

Planforslagene kan ses på kommunens biblioteker, i Borgerservice samt her på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger skal senest den 1. marts 2016 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Hørmarken 2, 3520 Farum, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagenes retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må områderne ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe de endelige lokalplaner. Retsvirkningerne gælder til planerne er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagenes offentliggørelse.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.

Lokalplanhæfterne indeholder en screening af planforslagene i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet har på den baggrund efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurderinger og udarbejdes miljørapporter.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne om miljøvurdering, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 2. februar 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 70.3.1, Lokalplan 70.6.1 og Lokalplan 70.7.1 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 5. januar 2016.

 


Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.