Høring om Budget 2016

Høring om Budget 2016 er afsluttet

Der er indkommet 29 høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl. til høringsmaterialet for Budget 2016. Du kan læse høringssvarene her:

Høringsmateriale til Budget 2016-2019

 

Baggrunden for høringsmaterialet

Forvaltningen har siden årets start arbejdet med at finde effektiviseringer og besparelser, der skal bidrage til at skabe balance i kommunens budget. ”Balancekataloget” har været drøftet med relevante borger-bruger repræsentanter, præsenteret på borgermøde den 3. juni og er politisk behandlet i juni måned.

Budgetlægningen har hen over sommeren vist et behov for at tilvejebringe yderligere besparelser – udover de effektiviseringer/besparelser, der indgår i Balancekataloget

Forvaltningen har derfor udarbejdet nye udgiftsreducerende forslag, som er drøftet på Byrådets budgetseminar den 21. og 22. august 2015 og efterfølgende indgår i budgetforhandlingerne. Behovet for yderligere besparelser skyldes dels ekstraordinære store anlægsudgifter pga. pcb-renovering, øget bidrag til tilskud og udligning samt stigende udgifter til bl.a. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed og det specialiserede voksenhandicapområde. Dertil kommer ændringer af refusionssystemet for overførselsindkomster og stigende udgifter på integrationsområdet. De sidstnævnte udgifter modsvares dog i et vist omfang af øgede tilskud på finansieringssiden.  Dertil kommer, at budgetoverslagsåret 2016 i Budget 2015 blev vedtaget med et underskud på 63 mio. kr. i udgangspunktet.

De nye besparelsesforslag er udarbejdet med afsæt i, at der skal udgiftsreduceres med yderligere ca. 40 mio. kr. på driftsbudgettet, hvis budgettet skal balancere, og hvis kommunen skal holde sig indenfor servicerammen.  Der er fundet yderligere reduktionsforslag på næsten alle udvalgsområder. De yderligere besparelsesforslag er bl.a. fundet indenfor områder, hvor Furesø Kommune i sammenligning med andre kommuner har ekstra høje serviceniveauer, eller hvor brugerbetalingen til kommunale løsninger ligger lavt.

Høringsperioden

Budget 2016 er i høring i perioden fra den 27. august til og med den 10. september 2015.

Deltagelse i høringen

Borgere, foreninger, virksomheder o.a. kan indsende høringssvar via Digital Post (se kontaktboksen til højre i billedet).

Alternativt kan høringssvarene indsendes pr. almindelig post til:

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Administration

Stiager 2

3500 Værløse

 

Husk at mærke kuverten "Høring Budget 2016".

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.