Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 121 for Sydlejren med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering

Byrådet i Furesø Kommune har den 1. juni 2016 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 121 for Sydlejren på Flyvestationen ved Jonstrup med tilhørende forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013.

HØRINGSFRIST UDLØB 22. AUGUST 2016

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplan 121 overfører hele Sydlejren til byzone og fastlægger områdets overordnede disponering som et nyt grønt byområde med boliger, erhverv og andre byfunktioner samt rekreative arealer. Lokalplanen indeholder bestemmelser for bevaring og anvendelse af en række bevaringsværdige bygninger og muliggør opførelse af 270 nye tæt-lave og etageboliger i områdets vestlige del.

Lokalplanen udlægger flere nye veje i lokalplanområdet og angiver vejtilslutninger i øst mod Jonstrup og i vest mod Ballerup.

Kommuneplantillæggets indhold

Med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 bliver grænserne mellem rammeområderne til boliger og erhverv justeret. Endvidere udvider kommuneplantillægget anvendelsesbestemmelserne for erhvervsområdet.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.

Forslag til Lokalplan 121 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 er ledsaget af en miljørapport, der er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Rapporten belyser de miljømæssige konsekvenser af udbygning af Sydlejren og åbning af Perimetervej som adgangsvej.

Mindretalsudtalelser

Ved Byrådets godkendelse af planforslagene og miljøvurderingen afgav to byrådsmedlemmer mindretalsudtalelse. Disse er gengivet bagest i lokalplanhæftet.

Designmanual

Freja Ejendomme A/S, der ejer Sydlejren har udarbejdet en designmanual for Sydlejren. Designmanualen indeholder en række bl.a. eksempler på udmøntningen af lokalplanens byggemuligheder samt idéer til friarealernes disponering mv. Planforslagene, miljørapporten og designmanualen kan ses via linkene nederst på siden.

Lokalplanforslagets retsvirkninger:

Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 121 og FORSLAG til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 samt miljørapporten er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 7. juni 2016.

 

Se Byrådets behandling af Lokalplan og Kommuneplantillægget her.


Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.