Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013

Byrådet i Furesø Kommune har den 25. november 2015 vedtaget at offentliggøre Forslag til Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013 med tilhørende VVM-redegørelser og miljøvurdering.

Forslaget til Tillæg nr. 7 med VVM-redegørelser og miljøvurdering er i offentlig høring fra den 1. december 2015 til den 27. januar 2016. Forslaget offentliggøres i henhold til planlovens § 24.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget skal danne grundlag for Furesø Kommunes udstedelse af indvindingstilladelser til Furesø Vandforsyning a.m.b.a.’s vandindvindinger i den nordlige og sydlige del af Furesø Kommune.

Med kommuneplantillægget tilføjes et redegørelseskort med lokalisering af Furesø Vandforsynings vandværker og kildepladser samt retningslinjer for forsyningens vandindvinding til Furesø Kommuneplan 2013. Retningslinjerne fastlægger rammerne for mængden af drikkevand, der må indvindes på Furesø Vandforsynings vandværker og kildepladser.

Endvidere tilføjes ”Anlæg til vandindvinding” til anvendelsesbestemmelserne i de kommuneplanrammer, der omfatter vandforsyningens vandværker og kildepladser.

VVM-redegørelser og miljøvurdering

Med forslag til Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013 fremlægges samtidig de to, tilhørende VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljøet), hvori også miljørapporten efter lov om miljøvurdering af planer og programmer indgår.

VVM-redegørelserne med miljørapport indeholder en beskrivelse af hvert af de to projekter samt påvisning og vurdering af miljøkonsekvenserne ved de ansøgte indvindinger og ved en uændret indvinding (0-alternativ).

De to indvindingsprojekter omhandler fornyelse og delvis flytning af de nuværende indvindinger. Således vil indvindingen på visse af forsyningens hidtidige kilderpladser blive reduceret og i stedet ske fra to nye kildepladser. Disse ligger henholdsvis vest for Bregnerød landsby på matr.nr. 23 b Farum By og i Store Hareskov på matr.nr. 65 q Lille Værløse. De nye indvindingsmængder vil være af samme omfang som Furesø Vandforsynings hidtidige vandindvindinger.

Offentlig høringsperiode

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende VVM-redegørelser og miljøvurdering er i offentlig høring fra den 1. december 2015 til den 27. januar 2016.

Har du bemærkninger til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013 med VVM-redegørelser og miljøvurdering skal de sendes inden den 27. januar 2016 til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Stiager 2, 3500 Værløse, med mail bme@furesoe.dk eller med Digital post til Furesø Kommune.

Særlige retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen skal efter planlovens § 12 virke for kommuneplanens gennemførelse og kan efter stk. 2 og 3 i visse tilfælde nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Her kan Forslaget til Kommuneplantillæg og VVM-redegørelserne ses

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende VVM-redegørelser og miljøvurdering til Furesø Kommuneplan 2013 kan ses her på hjemmesiden, på kommunens biblioteker eller på dette pdf ikonlink.

Det er i øjeblikket ikke muligt at åbne filerne i Internet Explorer. Vi henviser i stedet til Google Chrome eller Firefox.


Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Kommuneplantillæg nr. 7 med VVM-redegørelser og miljøvurdering er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 1. december 2015.


Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.