Fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Offentliggørelse af Fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet 

Fællesregulativet omfatter alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet og er nu vedtaget i alle kommuner i oplandet.
 
Du kan se Fællesregulativet her. Fællesregulativet omfatter følgende vandløb. Se oversigtskort.
 
Ved vedtagelsen af et nyt regulativ skal der udarbejdes en redegørelse for grundlaget og konsekvensen ved vedtagelsen af regulativet. Du kan se redegørelsen her.
Fællesregulativet har været i høring og der er indkommet en række høringssvar som kommunerne har behandlet.
 
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jævnfør Vandløbslovens § 80. De klageberettigede er enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser ( § 84 i samme lov).
 
En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”Klageportal”. Klagen skal være oprettet på Miljø-og Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den 1. august 2017, som er dagen, hvor afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 29. august 2017. 
 
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.
 
Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelse af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Retsvirkning af dispensation
Efter Vandløbslovens § 82 er regulativet først gældende når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Sidst opdateret 26. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.