Initiativer, der realiserer visionen

Vision Furesø kan inddeles i følgende visionstemaer: Attraktiv grøn bosætningskommune, Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune, Social sammenhæng - ansvar for eget liv, Vækst og jobskabelse, Børn og unge - vores fælles fremtid samt Effektiv kommune med god borgerdialog.

Konkretisering af visionsforslag med Budget 2013-16

Visionstemaerne afspejler, hvad der i særlig grad skal kendetegne Furesø i fremtiden. Med Budgetaftalen for 2013-2016 er forligspartierne enige om at prioritere en række udvidelsesforslag indenfor de seks visionstemaer, der skal bidrage til at realisere visionen og styrke kommunen fremadrettet.

Attraktiv grøn bosætningskommune:

• Gang i Furesø: Turbo på plansager
• Flere seniorboliger
• Markedsføring af Furesø som attraktiv bosætningskommune.
• Grøn Plan og Naturstøttepunkt
• Værløse Bymidte – opfølgning på udviklingsplan
• Smukke bysamfund
• Infrastruktur investeringer i relation til byudvikling
• Åbning af Flyvestation Værløse
• Udvikling af Farum Bytorv og anvendelse af Bybækgrunden

Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune

• Årlig ungemusical
• Styrket formidling af kulturelle aktiviteter - fælles kulturkalender
• Øget tilskud til Skovhuset
• Parkour/skaterbane
• Ny hal til flere indendørs idrætsfaciliteter
• Støtte til Filmfond
• Renovering af Satellitten
• Midler til vedligehold og renovering af idrætsanlæg

Social sammenhæng - ansvar for eget liv

• God dialog på det specialiserede socialområde
• Brobygning til et aktivt liv
• Job til unge med særlige udfordringer
• Permanent tilskud til indkøbsbus
• Klub/samværstilbud til borgere med senhjerneskade
• Forløbsprogrammer i samarbejde med patientforeninger
• Yderligere styrkelse af den forebyggende sundhedsindsats
• Øget brug af velfærdsteknologier
• Nyt plejecenter
• Nyt genoptræningscenter
• Øget tilgængelighed for handicappede

Vækst og jobskabelse

• Fortsat turbo på aktiv erhvervspolitik
• Nedsættelse af dækningsafgift
• Job og uddannelse til ledige
• Udvikling af Farum Erhvervsområde
• Udvikling af indkøbscentrene i Værløse og Farum
• Etablering af nye lokalbutikker i Jonstrup, Hareskovby, Farum Kaserne og Værløse

Børn og unge - vores fælles fremtid

• Bedre fritidstilbud for større børn
• Øget it i undervisningen
• Kvalitet og værdier i Furesøs Folkeskoler
• Ungefester på tværs
• Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier – familieuddannelse
• Flere timer til holddannelse i Furesøs folkeskoler
• Øget kvalitet i dagtilbud
• Forbedring af skolernes undervisningsmiljø
• Modernisering af skolerne fysiske rammer
• Opretholdelse af kapacitet på Furesøgård
• Pulje til renovering af legepladser

Effektiv kommune med god borgerdialog

• Bedre borgerdialog
• Det videre arbejde med Furesøvisionen
• Borgertilfredshedsundersøgelser
• Etablering af fælles it-driftscenter for Furesø, Ballerup og Egedal kommuner
• Forundersøgelse af samlet Rådhusløsning
• Sikring af kommunale ejendomme
• Energirenovering af kommunens bygninger
• Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger
• Genopretning og renovering af kommunens bygninger

 

Sidst opdateret 21. januar 2013

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)