Borgernes forslag

Lørdag den 9. juni 2012 mødte mere end 160 Furesø-borgere frem til debatmøde på Værløse Flyvestation i en gammel flyhangar for at drøfte en samlet vision for Furesø Kommune. Forinden havde der kørt en debat her på hjemmesiden, hvor alle kunne fremsætte forslag og kommentarer.

Se debatten med de mange indkomne forslag 

Resumé og resultater af workshops og debatmøde på Flyvestation Værløse den 9. juni 2012

Efter velkomst af borgmester Ole Bondo Christensen og velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen gik deltagerne til deres valgte workshops, hvor gode ideer fra den forudgående webdebat på kommunens hjemmeside sammen med helt nye ideer gav anledning til en livlig debat mellem deltagerne. Alt blev kompetent styret af tovholdere og politikere i hver workshop, sekunderet af en referent fra kommunen. Halvvejs havde deltagerne mulighed for at skifte workshop eller blive i den valgte alt efter interesse og prioritering. Efter hver halvleg fik hver deltager tre ”stjerner”, som de skulle placere på de initiativer/forslag, som de mente var vigtigst for at virkeliggøre visionen indenfor det pågældende tema.

De 5 workshop-temaer var:

 1. Grøn bosætningskommune - midt i naturen 
 2. Kreativ kultur- og idrætskommune 
 3. Fællesskab – aktivt og selvhjulpent liv
 4. Attraktiv erhvervskommune – bæredygtig vækst i hovedstadsregionen 
 5. Børn og unge – vores fælles fremtid

Fælles for alle temaer, kunne deltagerne i workshoppen også drøfte nogle mere tværgående temaer, som ”Borgeren i centrum – den gode borgerinddragelse”, ”Den effektive kommune – styr på økonomien” og ”Mangfoldighed som en styrke”.

Deltagerne i workshoppen blev bedt om at:

 1. vurdere om Byrådets visionsoplæg er dækkende og tilstrækkelig præcis på det pågældende område, og at 
 2. pege på 3 konkrete indsatsområder, som deltagerne mener, at Furesø skal prioritere, for at gøre visionen vil virkelighed.

Omdrejningspunktet i workshoppen var således borgernes vurdering af byrådets udkast til vision og konkrete forslag til, hvordan visionen kan virkeliggøres. Initiativerne blev valgt blandt de forslag, der er kommet fra borgerne i visionsdebatten på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk/vision ligesom deltagerne i de 5 workshops også pegede på helt nye forslag.

På baggrund af debatterne prioriterede alle 5 workshops tre overordnede initiativer, som de konkluderede var vigtige at medtage i visionsarbejdet fremadrettet. Herefter var der opsamling i plenum med en præsentation af de tre prioriterede initiativer i hver workshop fra de fem tovholdere.

Borgermødet sluttede af med lodtrækning om ”købmandskurve” fra Bryggeriet Skovlyst, Rokkedyssegård og Stengården, og ikke mindst hovedpræmien på en helikopter-tur over Furesø Kommune.

Efter Borgermødet var der guidet rundvisning i busser på Flyvestationen for alle deltagere. 
Resumé af de enkelte workshops:

Grøn bosætningskommune - midt i naturen

Tovholdere: Niels Folmann, livsstilsekspert. Per Kattrup, medlem af byrådet og Visionsudvalget (DF)
Referent: Fagchef Susanna Kjær Nielsen

Resultat: Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, som blev fremlagt i plenum. Disse var:

 1. Bevare, beskytte og skabe sammenhæng mellem naturområder, herunder stisystemer
 2. Natur- eller bæredygtighedscenter på eller ved flyvestationen
 3. Byudvikle nænsomt

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete emner var:

 • Bevare, beskytte og skabe sammenhæng mellem naturområder
 • Byudvikle nænsomt 
 • Natur- eller bæredygtighedscenter på eller ved flyvestationen
 • Skabe mere ”liv på landet” og mere lokal fødevareproduktion
 • Arkitektpolitik og designmanualer
 • Bevaring af landsbymiljøer og kulturminder
 • Bevarelse/styrkelse af lokalsamfundene
 • Furesø, Farum Sø og Mølleåen som centrum for rekreativt område
 • Gode cykelforbindelser.

 

Niels Folmann indledte workshopperne med at rammesætte workshoparbejdet og ved at gennemgå de tværgående temaer og emnerne fra de konkrete forslag fra onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. Fra begge halvlege i workshopppen var tilbagemeldingen fra deltagerne, at byrådets vision både er dækkende og tilstrækkelig præcist på området ”Grøn Bosætningskommune – midt i naturen”.

Der var stor entusiasme og mange deltagere i workshopperne om grøn bosætningskommune, og deltagerne supplerede de oplistede emner med over 20 kort til tavlen. Kortene og de ord, der blev givet med på vejen fra borgerne, indeholdt dels nye forslag, dels præciseringer af de allerede oplistede forslag og dels meningstilkendegivelser, se nedenfor. Der var interesse for alle de opstillede temaer og der var stor fokus på at bevare, beskytte og skabe sammenhæng i naturen, at skabe gode adgangsforhold til naturen, åbning af flyvestationen og muligheden for bl.a. at oprette en naturstation. Temaet nænsom byudvikling blev den tredje store topscorer med mange stjernemarkeringerne.

Workshoppens nye forslag eller præciseringer til initiativer, der kunne bidrage til at føre visionen ud i livet:

Flyvestationen

Ønske om en naturskole, gerne på flyvestationen, med undervisningsmuligheder for alle skoler, inkl. gymnasium, og skolelandbrug/skolehaver

Ønske om retablering af vådområde ved Bringe Mose/Bunds Mose i den vestlige del af flyvestationen, så det kan blive et fuglereservat med udsigtsplatform mm.

Nedlægning af hegn på Flyvestationen: Opmærksomhed på hvilke besøgende og selvbestaltede aktiviteter de besøgende kan finde på, når der ikke er etableret officielle aktiviteter endnu. Beskyt det unikke plante- og dyreliv, når hegn nedlægges og mennesker og dyr strømmer til, vil det gå til eller erstattet af natur, som man har andre steder.

 • Bevar naturen på Flyvestation Værløse 
 • Anvende et stykke af flyvestationen til vindmøllepark
 • Solenergi på flyvestationen. Nej til vindmøller på flyvestationen
 • Udsæt kreaturer på flyvestationen 
 • Ønsker ikke stiforbindelse/adgang direkte fra Knardrup til Flyvestationen

Beskyt og benyt naturen i Furesø

 • Gode adgangsforhold. Cykelstier, kondistier, trampestier, motionssteder. Fx gerne cykelsti, så man kan komme fra Farum/Birkerød til Holte
 • Køb af trekantsgrund nord for Duemosegård til skovtur for skoler, børnehaver mv. Udlægning af sti
 • Hjortøgaard naturstation og beskæftigelsesprojekt. Hjortgaard. Hjortøgaard som besøgs- og formidlingscenter for naturen 
 • Bevar og beskyt naturen, rigtig natur og variation i naturen skal bevares og fremmes, f.eks. ved Søndersø. Ønsker ikke parker og parklignende friseret natur.  
 • Der skal være bedre natursammenhæng, Hjortespringkilen bør forlænges
 • Bedre adgang til naturområder. Væk med hegn ved golfbane og flyvestation  
 • Stisystemet skal spredes og udbygges i kommunen, så der ikke kommer ensidigt slid nogen steder, f.eks. slid fra mountainbikes. Flere stier til flyvestationen som fx kan aflaste Hareskoven og Jonstrupvang
 • Flere naturlegepladser 
 • Måløv Bylav. Frivillige bjørneklobekæmpere fra Ballerup Kommune. Ønsker samarbejde om bjørneklobekæmpelse, bl.a. langs Jonstrup Å
 • Giftfri kommune med økologisk dyrkning uden at bruge sprøjtemidler (hele den geografiske kommune) 
 • Nej til ring 5

 

By- og boligudvikling

 • Udlægning af et eller flere økosamfund der er 100 % bæredygtige, og hvor alle de nye ideer (både økonomisk, socialt og økologisk) bliver afprøvet. Byudviklingen skal gerne ske sammen med bæredygtighedsinstitut. Produktion af lokale, økologiske fødevarer.
 • Flere mennesker på eksisterende gårde og mere liv på landet. Almindelige mennesker skal kunne bo på landet og dyrke jorden med økologiske fødevarer a la Stengården. Det ville være godt hvis der f.eks. kan bo 3-4 familier på hver gård
 • Støt energirenovering, lavenergihuse, passive huse mm. Kommunen skal undgå at fokusere ensidigt på mulighederne for fjernvarme 
 • Ønske om en byudvikling som kan være med til at skabe mere liv i bycentrene. Der mangler cafeer mm, især i weekenderne er der for stille ved bytorvene 
 • Bygge nyt på Læssevej – boliger og nærbutik,
 • Ha’ fokus på øgede regnmængder, vandafledning nedsivning, genanvendelse af regnvand og andre tiltag 
 • Etablering af bycenter i Hareskovby ved skånsom byudvikling
 • Weekend-åbning af de små detailbutikker 
 • Der skal være meget mere alment boligbyggeri, særligt i Værløse 
 • Skabe mulighed for alternative boformer og bofællesskaber, både i det almene og det private boligmarked og gerne som fællesprojekter hvor begge dele indgår 
 • Undgå storcentre, støt i stedet de mindre butikker 
 • Holde fast i variation i arkitektur og variation i natur 
 • Hold fast i lavt industribyggeri

 

Kreativ kultur- og idrætskommune

Tovholdere: Lars Køster Svendsen, sekretær Furesø Idrætsråd, og medlem af Visionsudvalg Helle Kathrine Møller (RV)
Referent: Centerchef Peter Rosgaard

Resultat: Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, som blev fremlagt i plenum. Disse var:

1. Flymuseum og tilknyttede aktiviteter, fx udnytte flyveledertårnet, modelflyveklubber mv.
2. Idrætshøjskole og bedre idrætsfaciliteter
3. Aktiv fritid – udnytte naturens rammer til at skabe nye aktivitetstilbud

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete emner var:

- Videreudvikle filmmiljøet på flyvestationen
- Værksted for kunstnere, kunsthåndværkere og grafikere på flyvestationen
- Idrætshøjskole og idrætsfaciliteter på flyvestationen
- Højskole/forskole for musik, arkitektur og design på flyvestationen
- Kunsthus – musikskole, forfatterskole og teaterskole under samme tag
- Flymuseum på flyvestationen
- Besøgscenter Mølleåen
- Bedre faciliteter og forhold for frivillige på idrætsområdet
- Udnytte den kulturelle mangfoldighed i Furesø

På workshoppen blev det fremhævet, at det vil være vigtigt at vurdere om de enkelte forslag er bæredygtige, og giver merværdi for kommunen, borgerne, miljøet mv. før de føres ud i livet. Det er fortsat meget væsentligt, at der er styr på kommunens samlede økonomi. I takt med at flere idéer blev fremlagt, blev det også påpeget, at kommunen, i den videre proces, skal huske kobling af idéer, bl.a. at nogle ideer kan være bæredygtige, hvis de ses sammen med andre. Workshoppen bar præg af et meget stort fokus på kultur frem for idræt. Tilbagemeldingen var en generel opfattelse af, at der til ”hverdag” allerede er stor fokus på idrætsanlæg. I den afsluttende debat blev det også bemærket, at ikke særlig mange børnefamilier var mødt frem til borgermødet, hvilket påvirker viften af visioner og prioriteringen af disse. Slutteligt blev alle mindet om, at der ved alle nye tiltag skal sikres, at disse er handicapvenlige.

Herudover blev der stillet en række nye forslag til initiativer, der kunne bidrage til at føre visionen ud i livet. Det gælder bl.a.:

• Aktiv fritid for alle – fokus på Idræt i hverdagen og i byrummet
• Mini ”Galaksen” (Musikteater) på Flyvestation
• Sikre nem og fleksibel transport til Flyvestation
• Aktivitetsmuligheder på Søndersø
• Oprettelse af lokalt gymnasium
• Fælles hangar for Idrætsklubber – både til aktivitet og til depot – på Flyvestationen
• Etablering af en operascene
• Areal (inde og ude) til modelflyvning
• Etablering af en efterskole
o Skaber liv – hele døgnet
o Skaber arbejdspladser
o Bygning 131 på flyvestationen kan bruges
• Bruge Naturen
o Hvornår kan vi få adgang til dem (flyvestation, Søndersø) - informationsniveau
o Riv hegnet ned til flyvestationen
• Etablering af en filmskole
• Arbejde for større ansvar til foreningerne
• En fælles aktivitetskalender for hele Kultur og Fritidsområdet
• ”Plug and Play” – aktivitetsområde (Flytbare aktivitetsbaner)
• Fokus på ungekultur
• Udnytte søområderne i kommunen mere
• Fokus på børne- og ungeteater
• Parkourbane – kan ses sammen med Plug and Play forslag
• Brug Tårnet (flyvertårn) til ”udsigt og indsigt”! Kan kobles med ønske om et flymuseum
• Etablering af et vandrehjem – giver mulighed for overnatning ifbm. idrætsevents
• Etablering af en fiskesø

Fællesskab – aktivt og selvhjulpent liv

Tovholdere: Torben Hellebek, læge, og medlem af Visionsudvalg Susanne Mortensen (C)
Referent: Centerchef Annelia Jensen

Resultat: Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, som blev fremlagt i plenum. Disse var:

1. Udvikle fællesskab og ansvar for eget og hinandens liv, fx ressourcesamtaler i forbindelse med pension, hvor fokus kan være på, hvad man kan yde af bidrag til frivillige medborger-aktiviteter
2. Flere ældreegnede boliger, fx differentierede boligstørrelser, blandede aldersgrupper
3. Forebyggende indsats på social- og sundhedsområdet, både primær og sekundær forebyggelse

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete forslag var:

- Forebyggende indsats på social- og sundhedsområdet
- Udvikle fællesskaber og ansvar for eget og hinandens liv
- Rummeligt arbejdsmarked (plads til personer med funktionsnedsættelse)
- Mere frivillighed
- Gode ældreboliger

Der var mange vigtige budskaber og ønsker fra de fremmødte deltagere i denne workshop, hvor de væsentligste emner, der blev drøftet omhandlede aktivt medborgerskab, vigtigheden i at blive medinddraget, når man som borger har brug for kommunen, og at kommunen bør synliggøre alle de mange tilbud og aktiviteter, der foregår enten i kommunalt regi eller via frivillige organisationer.
Derudover var der stor opmærksomhed på forebyggelse og det store ansvar kommunen har for at få udbredt, hvor vigtigt det er, at borgerne selv tager et ansvar, samt at kommunen er opmærksom på de borgere, der ikke selv kan, så de kan motiveres og komme i gang.

I workshoppen blev der stillet en række konkrete forslag til initiativer, der kunne bidrage til at føre visionen ud i livet. Det gælder bl.a.:
• Inkluderende kontra ekskluderende – i forhold til udstødte og særlig sårbare, ansætte en iværksætter – 
• Kommunen snakker med borgere der føler sig isoleret ved pensionstilværelsen, finde ud af at koble folk sammen, være mere opsøgende uanset grund til pensionering,
• Ressourcesamtale ved overgange i livet
• Hvad er den forebyggende indsats – synliggørelse fra vugge til grav – sætte flere ord på, hvilke initiativer vi har i kommunen. herunder frivillige initiativer – dette er en opgave for kommunen. Hvor mange kender fx EDB banden?
• Ikke bange for velfærdsteknologi, skabe et laboratorium, hvor borgeren kan komme og afprøve den nye teknologi
• Der eksisterer mange fælleshuse – forskelligt rundt i kommunen, hvordan får vi dem brugt
• Motion er nøglen – fx her på Flyvestationen - flere sjove tilbud
• Hvad betyder mere frivillighed. Ligger der bag ved alt dette et besparelsespres?
• Borgerombudsmand.
• Hjertestarter – har kommunen en overordnet holdning? Der burde sættes flere op.
• Enhver medarbejder i kommunen, inddrager den involverede borger.
• Kommunen skal være mere forebyggende end støttende. Hvad gør vi med borgere, der er isoleret?
• Der opleves fortsat opdeling i Farum og Værløse. Forslag: fælles avis med information.
• Skaber en proces der faciliterer at der skabes boliger på tværs, satse på den midaldrende, fx Munksøgård som forbillede.
• Seniorbofællesskab skal ud i en proces, der skal informeres og faciliteres.
• Rummelige arbejdsmarkeder og sociale klausuler for virksomheder.
• Bro mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet.
• Flere lokalforeninger for sygdomsramte som Kræftens Bekæmpelse - og mere opsøgende støtte fra kommunen, når borgere er ramt af sygdom, som man gør i Søllerød.

Attraktiv erhvervskommune – bæredygtig vækst i hovedstadsregionen

Tovholdere: Henning Kornbo, bestyrelsesmedlem Furesø Erhvervsforening, og medlem af Visionsudvalg Gitte Henriksen (SF).
Referent: Byplankonsulent Asbjørn Gade-Nielsen.

Resultat: Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, som blev fremlagt i plenum. Disse var:

1. Bedre kollektiv trafik – fx togforbindelse nordpå
2. Furesø selvforsynende med energi, fx solcelleforsyning på Flyvestationen til resten af kommunen
3. Offensiv erhvervspolitik, styrket samarbejde ml. erhverv og kommune

Derudover lagde deltagerne op til, at der i visionsteksten også var fokus på Furesø som attraktiv
erhvervskommune.

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete forslag var:

- Offensiv erhvervspolitik: Samarbejde erhverv kommune og beslægtede erhverv imellem
- Styrke kommunens handelscentre og/eller lokale daglig varebutikker
- ”Smag på Furesø”: Brande kommunens lokale fødevareproducenter
- Bedre kollektiv trafik – herunder togforbindelse nordpå
- Furesø selvforsynende med energi

På workshoppen blev trafikken - herunder den kollektive - debatteret i forhold til erhvervslivets behov. Der var således både tilkendegivelser, der støttede ring 5 og en forlængelse af S-banen mod nord. Begge projekter vil give Furesø Kommune en central placering i forhold til det nordsjællandske arbejdsmarked. Synspunkter om øget brug af cykler og el-cykler blev også fremført. Mulighederne for tilvejebringelse af billige erhvervslejemål for bl.a. iværksættere blev drøftet. ”Væksthuse” med støtte til nye virksomheder kunne evt. etableres i nogle af de ledige erhvervslokaler, der findes i kommunens erhvervsområder og på Flyvestation Værløse. Der var mange tilkendegivelser til fordel for grønne erhvervsinitiativer og øget  samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Furesø Kommunes ansættelse af erhvervskonsulent Flemming Ipsen blev omtalt som et stort skridt i den rigtige retning.

Som et gennemgående tema havde workshoppen fokus på grønne teknologier og energibesparelser, der er et område i vækst med mulighed for mange nye arbejdspladser.

I workshoppen blev der stillet en række konkrete forslag til initiativer, der kunne bidrage til at føre visionen ud i livet. Det gælder bl.a.:

• Væksthuse med billig husleje og mentorordning for nye virksomheder samt fjernarbejdspladser og kontorhoteller.
• Sats på oplevelsesøkonomi. Flyvestation Værløse bør kunne benyttes til fx koncerter, dyrskuer mv.
• Den Røde Plads i Bymidten bør benyttes som markedsplads med økologisk marked torsdag til lørdag: Ost, Grønt, Kød mv.
• Erhvervskonsulenten bør suppleres af et eksternt baseret erhvervsråd med tilhørende funktioner: Arbejdsgrupper, kontaktudvalg og repræsentantskab.
• Et energilaboratorium for grøn miljøteknik på Flyvestation Værløse med solceller og vindmøller, lavenergihuse og passivhuse. Mulighed for eksport til hele verden.
• Store fælles anlæg til vedvarende energi er bedre end mange små individuelle husstandsanlæg.
• Ja tak til ring 5 i transportkorridoren. Furesø Kommune ligger lige i smørhullet og vil nyde godt af den nye forbindelse. Derudover har udkantsområder mod nord brug for denne forbindelse.
• Flyt Farum S-station og forlæng S-banen mod Hillerød og det nye regionshospital.
• Hvordan bevarer vi virksomhederne i kommunen?
• Furesø Kommune bør købe Flyvestation Værløse og tilbyde nogle billige lokaler til iværksættere.
• Grøn energi: Sats på vind og termik – solceller er for dyre og forudsætter statstilskud.
• Flyt arbejdspladserne fra Storkøbenhavn ud til Furesø Kommune - der hvor køen starter på Hillerød Motorvejen.
• Miljørådet bør invitere regionale politikere til debat om den kollektive trafik,
• Der er brug for transport fra dør til dør: Cykler og El-cykler er fine alternativer til biler og supplement til den kollektive trafik.
• God (økologisk) mad fra Furesø.
• Erhvervslivet bør ikke lægge sig ud med borgerne, som det skete med Bymidtens annonce mod butikken på Læssevej.
• Butikscenter med nærbutikker ved Hareskov Station. Dét vil appellere til cyklister. En butik ved Rideskolen er for bilister.

Børn og unge – vores fælles fremtid

Tovholdere: Tove Holm-Larsen, formand Stavnsholtskolens skolebestyrelse, og medlem af Visionsudvalg Ole Holleufer (V)
Referent: Centerchef Per Udesen

Resultat: Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, som blev fremlagt i plenum. Disse var:

1. Bedre fritidsforhold for de unge, fx naturskoler, flere tilbud om aftenen og i weekenden
2. Større samarbejde på tværs af skoler mhp at skabe bedre læringstilbud
3. Fokus på at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner, fx kreativt gymnasium, uddannelses- institutioner/tilbud til børn med særlige behov


Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete forslag var:

- Aktiviteter på tværs af skolerne, der kan skabe sammenhænge
- Flere ungdomsfester
- Bedre fritidstilbud til de ældre børn (breddeidræt og FFO 3)
- Bedre undervisning (mindre spildtid og mere kreativitet i udskolingen)
- Ungdomsbyråd
- Flere uddannelsesinstitutioner til Furesø (kreativt gymnasium og teknisk skole)
- Idræt og natur på børneområdet: Alle unger skal ud og bevæge sig og opleve naturen
- Udlandsophold til skolebørnene

Debatten var præget af stort engagement og lyst til, at børn og unge i Furesø skal have et bredt tilbud af aktivitets- og læringsmuligheder. Mange havde læst Fælleselevrådets indlæg på hjemmesiden og bakkede op bag de forslag, som blev fremlagt der. Med hensyn til aktivitetsmuligheder, blev der lagt vægt på, at børne- ungemiljøerne skal åbne for flere muligheder end begrænsninger i udfoldelsen. Legepladser/aktivitetspladser skal appellere til kreativitet, eksperimenteren og læring om krop og rum. Fritidsdelen havde fokus på de unge og deres mulighed for at kunne samles, ”hænge ud” og af og til deltage i ungdomsfester. Mht. læring var der fokus på, at læring tilrettelægges i udfordrende miljøer, hvor aktiviteterne er velovervejede og sammenhængende. Den internationale dimension i skolen blev understreget som væsentlig såvel mht. sprogindlæring men også med fokus på kulturelt samvær. Skolerejser, udveksling m.m. blev bragt i forslag som lærings- og interkulturelle aktiviteter. Mentorordninger kan inspirere til interesse for uddannelse og understøtte til ansvar for egen ungdomsuddannelse. Etablering af mentorordninger med pensionister og erhvervsliv blev bragt i spil. Fælles for alle indlæg og deltagelsen var et ønske om en fastholdelse af børne- og ungeområdet med mange lærings-facetter på et højt niveau.

I workshoppen blev der stillet en række konkrete forslag til initiativer, der kunne bidrage til at føre visionen ud i livet. Det gælder bl.a.:
• Bedre fritidstilbud til unge – særligt på FFO3 årgangene
• Styrket aktivitet på tværs af skolerne kan skabe differentiering/variation særligt for de ældre elever
• Vidensdeling på tværs af skoler såvel fagligt som organisatorisk
• Opbygning/udbygning af tilbud til børn med særlige behov f.eks. autisme/aspergers, så de dels kan tage ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau lokalt. Marie Kruse har en sciencelinje som evt. kan udbygges
• Der kan etableres lokale botilbud til samme ungdomsgrupper
• Udlandsophold bør overvejes – så de unge understøttes i at møde udfordringer i andre sprog og kulturer – fx gennem EU 3 måneders programmer samarbejde med byer i andre lande.
• Etablering af naturskole
• Fokus på børn, natur, idræt
• Forslag om at aktivitetsmuligheder for de unge gives mulighed for engagement
• Mere selvstyring uden/begrænset voksen-indgriben – mere naturlegeplads/frimuligheder
• Luft under vingerne (Hvad menes?)
• Flyvestationen kan danne baggrund for friluftsområde – eksempelvis gokartbane, musikhus, byggelegeplads – ryddes med jævne mellemrum så nyt kan opstå  Flere blå mærker – mere plaster
• Shelters til overnatning/udeaftener
• Flere resurser til området – børn og unge
• Etablering af mentorklubber for ældre, som vil støtte de unge. 

Sidst opdateret 25. december 2018

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)