Opsætning af plakater

Stige
Der er særlige regler for, hvornår valgplakater må hænges op og hvor de må hænge.

Hvad er kravet til en valgplakat?
En valgplakat må ikke være større end 0,8 m² og skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger må gerne stå på plakatens bagside.
Til ophængning af valgplakater må der kun anvendes almindeligt sejlgarn eller plasticstrips som bindemateriale.
Ståltråd, nylonsnor eller lignende må ikke anvendes som bindemateriale.
Ved ophængning af valgplakater med ”plasticstrips” bør man være særlig opmærksom på, at de erfaringsmæssigt kan være tilbøjelige til at glide ned ad rørmasterne, når det regner.

Valgplakater på veje
Offentlige veje
Valgplakater må hænge på lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster, bygværker og indretninger, der er fæstnet i jorden og som har til formål at fremvise plakater.

Private fællesveje
Valgplakater må hænge på lysmaster og elmaster.

Færdselslovens bestemmelser er gældende ved ophængning og nedtagning af valgagitation.
Det er en forudsætning, at ophængningen ikke er til gene for den kørende og gående trafik, jf. færdselsloven.

Hvor må valgplakater ikke hænge
1. På eller over motorveje, motortrafikveje og disses vejes rampeanlæg
2. I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor der må køres mere end 60 km/t
3. Hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
4. På indretninger (stander, galge m.v.) til autoriseret færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
5. På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe eller lign.

Valgplakater skal hænges
1. Mindst 0,5 m fra kørebanekant, og 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
2. Højre end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
3. Lavere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
4. På en sådan måde, at valgplakaten ikke medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Akut fjernelse af plakater ved trafikfarlige forhold
I valgperioden må kommunen fjerne eller ændre på opsætningen af valgplakater uden påbud, hvis der er tale om akut trafikfarlige forhold.

Eksempler herpå kan være:

Plakater foran signaler
Plakater foran afmærkning
Plakater, som hænger på en bro over skærende veje
Plakater, der er ved at falde ned
Plakater, der ødelægger oversigtsforhold ved vejkryds


Ulovligt ophængte valgplakater m.v.

Plakaten skal tages ned, eller fejlen rettes inden 24 timer. Kommunen eller politiet kan fjerne plakater omgående uden varsel, hvis de udgør en konkret og umiddelbar fare for trafiksikkerheden, jf. ovenfor.

Kommunen retter henvendelse til den fysiske eller juridiske person med anmodning om at afhente sådanne valgplakater. Valgplakater, der ikke er afhentet seneste 6 mdr. efter valget destrueres.

Kommunen forbeholder sig ret til at fakturere arbejdet med nedtagning af ulovligt ophængte plakater, samt med nedtagning og destruktion af ikke afhentede valgplakater.

Økonomiudvalget har den 28 august 2013 truffet beslutning om at Driftsgården i Furesø Kommune skal opkræve et gebyr på 150 kr., for hver plakat de er nødt til at pille ned.

Nedtagne valgplakater kan afhentes hos:

Furesø Kommune
Driftsgården
Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse


Opsætning af valgplakater på privat grund, herunder kommunale grunde

Valgplakater må kun opsættes på privat grund med ejerens skriftlige tilladelse. Hvis plakaten kan ses fra vejen, skal der i nogle tilfælde også ansøges om tilladelse fra Nordsjællands Politi.

Senest aftenen før valgdagen, skal plakater, der er synlige fra afstemningsstederne fjernes, lige som der ikke må placeres plakater, der er synlige fra Borgerservice i Farum og Værløse i perioden, hvor der kan brevstemmes.

Tilsyn med valgplakater og lign.
De, der har ophængt valgplakater ol. skal tilse disse i ophængningsperioden, og er ansvarlig for, at de ophænges og hænger i overensstemmelse med lovgivningen, og at de og deres bindemateriale fjernes fuldstændigt efter endt benyttelse senest otte dage efter valgdagen. Det vil sige inden udløb af onsdag den 29. november 2017.

Lovhjemmel
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989 om valgagitation, som ændret ved bekendtgørelse nr. 828 af 25. november 1998.

Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 lov om offentlige veje m.v. §§ 84 og 85 med seneste ændringer.

Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1537 af 21. december 2010 lov om private fællesveje som ændret ved bekendtgørelse nr. 379 af den 2. maj 2011 §§ 66 a og 66b med seneste ændringer.

Færdselsloven

Evt. spørgsmål kan rettes til Furesø Kommune, Vej og Park

E-mail: bme@furesoe.dk
Telefon: 72355420

Sidst opdateret 29. november 2017

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)