Er jeg valgbar til byrådet?

Skilt til valgsted
For at du kan vælges som kandidat til valget, skal du kunne stemme til valget. Derudover må du ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme, gør dig uværdig.

Alle, der kan stemme til byrådsvalg og regionsrådsvalg, kan også vælges til valgene.

For at kunne stemme til kommunal- og regionrådsvalget skal du være fyldt 18 år og have fast bopæl i kommunen eller regionen og enten:

  • være dansk statsborger
  • være statsborger i et andet EU-land (herunder EU-diplomat)
  • være statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i landet de sidste 3 år forud for valgdagen

Pr. 1. juli 2016 kan personer, der er sat under værgemål og fået frataget sin retlige handleevne efter værgemålsloven § 6, stemme til kommunale og regionale valg.

Er du valgbar til kommunalvalget?

Du kan ikke blive valgt til byrådet, hvis du er straffet for en handling, som i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af byrådet. Så er du ikke valgbar.

Du mister ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået 3 år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået eller bortfaldet. Er straffen ubetinget fængsel på over 6 måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog 5 år. Ved betingede domme og bødestraffe regnes fristen fra den endelige dom eller bødens vedtagelse.

Du kan under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed. Bliver du valgt, vil der blive taget stilling til, om du er valgbar efter valget.

Sidst opdateret 31. juli 2017

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4504

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)