Hvilke sager kan bringes for huslejenævnet?

Her på siden kan du finde en række eksempler på sager huslejenævnet kan, og ikke kan behandle

Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.
Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en andelslejlighed, eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del at udlejers egen bolig eller et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Fremleje af de nævnte boligtyper er også omfattet af nævnets kompetence.

De forskellige typer af sager:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen 
 • Vand- og varmeregnskaber 
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet 
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning 
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning 
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet 
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder 
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste 
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet 
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse 
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8 
 • Urimelige vilkår for leje af værelser, herunder udlejers opsigelse 
 • Manglende overholdelse af husordenen indbragt af udlejer. 
 • Forhåndsgodkendelse af husleje mod betaling af gebyr på 514 kr. i 2018 jævnfør lejelovens § 59 a.

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

Huslejenævnet behandler ikke sager om leje af bolig hos almene boligselskaber. Disse sager behandles af Beboerklagenævnet.

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål 
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet 
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede 
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede 
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne 
 • Partsrådgivning.

Hvis huslejenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

Inddrivelse af betalingskrav

Nævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat, retshjælp eller en lejer-/udlejerorganisation for at få hjælp.

Boligretten og fogedretten

Hvis nævnet ikke har kompetence til eller har afvist en sag, kan parterne indbringe sagen for boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende, medmindre hvis sagen vedrører inddrivelse af et anerkendt betalingskrav, så skal sagen sendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldneren bor.

Mere om retskredse, boligretten og fogedretten mv. se www.domstol.dk   

Sidst opdateret 29. januar 2018

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail: naevn@balk.dk

Tlf. 4477 1877
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.