Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Grundvandsrådet og afgift

I Furesø Kommune skal der udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hhv. Farum-området og Søndersø-området. Indsatsplanen for Søndersø-området er færdig. Indsatsplanen beskriver de tiltag, der skal gøres for at beskytte vores drikkevand. Læs også om Grundvandsrådet og hvad vandværkerne skal betale i afgift for at finansiere udarbejdelse af indsatsplaner mv.

Farum Indsatsområde

Kommunen skal i gang med at udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Farum. Staten har sendt datamateriale om grundvandet, forureninger, tykkelse af lerlaget, der beskytter grundvandet, arealanvendelsen m.m. Desuden opstiller de forslag til indsatser, der bør gennemføres.

Resume af redegørelsesrapporten er der givet en kort gengivelse af kortlægningsmaterialet. Hvis du ønsker at se baggrundsmaterialet, er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø.

Søndersø Indsatsområde

Indsatsplanen for Søndersø Indsatsområde er færdig. Se evt. også indsatsplanens tilhørende bilag. Planen er udarbejdet i samarbejde med Ballerup og Herlev kommuner. Desuden har alle berørte vandforsyninger samt Region Hovedstaden indgået i arbejdsgruppen. Det er hensigten at planen skal evalueres hver 4. år.

En mindre arbejdsgruppe, der består af berørte kommuner og vandforsyninger, er ved at udarbejde et overvågningsprogram, der skal køre i ca. 2 år, hvorefter det skal evalueres. Hvis du ønsker at få tilsendt et eksemplar eller høre nærmere om indsatsplanen, kan du kontakte Natur og Miljø.

Grundvandsrådet for Furesø Kommune

Til at bistå sig ved udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal kommunen oprette et koordinationsforum, i Furesø Kommune kaldet "Grundvandsrådet". Indsatsplanerne skal foreligges Grundvandsrådet  til drøftelse. Grundvandsrådet er kun rådgivende. Det er kommunen som vedtager den endelig indsatsplan.

Grundvandsrådet i Furesø Kommune består af :

 • Furesø Vandforsyning a.m.b.a.
 • Trevang Vandværk
 • Københavns Energi
 • Ballerup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Egedal Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Skov- og Naturstyrelsen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Region Hovedstaden
 • Nordsjællands Landboforening
 • Miljørådet

Afgift

Arbejdsområdet finansieres ved opkrævning af en afgift, som pålægges indvindingstilladelser til vandværker og til erhverv (markvanding og industri) med egne indvindinger efter vandforsyningslovens § 20. Afgiften pålægges indvindingstilladelsens størrelse og ikke den oppumpede mængde grundvand.

Vandværker betaler den fulde afgift, mens erhvervsvirksomheder betaler en reduceret pris. Indvindinger under 6000 m3 /år skal ikke betale afgift.

Det er SKAT som opkræver afgiften og fordeler den mellem kommunerne ud fra befolkningstallet. Afgiften for 2009 er 30,5 øre pr. m3 af indvindingstilladelserne. Heraf er de 21,9 øre/m3 til dækning af statens udgifter til kortlægning og 8,6 øre/m3 til dækning af kommunernes udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner og lede Grundvandsrådet.

Sidst opdateret 30. marts 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links