Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer (boligforening), når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en andelslejlighed, eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del af udlejers egen bolig eller et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Fremleje af de nævnte boligtyper er også omfattet af nævnets kompetence.

De forskellige typer af sager:

 • Husordensovertrædelser/ overtrædelse af ordensreglement 
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum 
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden 
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelser 
 • Råderet, herunder retten til at foretage installationer og lave forbedringer i lejemålet 
 • Indsigelser over vand- og varmeregnskaber 
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjenester 
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål 
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke behandle:

Beboerklagenævnet behandler ikke sager om leje af lejemål i private udlejningsejendomme. Disse sager behandles af Huslejenævnet.

 • Sager om erhvervslejemål 
 • Tvist mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme 
 • Spørgsmål om lejens størrelse 
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede 
 • Spørgsmål om, beboerdemokratiske beslutninger er hensigtsmæssige 
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede 
 • Partsrådgivning.

Hvis beboerklagenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

Inddrivelse af betalingskrav

Nævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation for at få hjælp.

Boligretten og fogedretten

Hvis nævnet ikke har kompetence til eller har afvist en sag, kan parterne indbringe sagen for boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende, medmindre hvis sagen vedrører inddrivelse af et anerkendt betalingskrav, så skal sagen sendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldneren bor.

Mere om retskredse, boligretten og fogedretten mv. se www.domstol.dk  

Sidst opdateret 24. maj 2016

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail:naevn@balk.dk

Tlf. 2516 9892
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.