Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013

Byrådet i Furesø Kommune har den 27. april 2016 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 om vandindvinding endeligt.

Kommuneplantillægget skal danne grundlag for Furesø Kommunes udstedelse af vandindvindingstilladelser til Furesø Vandforsyning a.m.b.a.’s indvinder i den nordlige og sydlige del af Furesø Kommune.

Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for vandindvindingen, herunder mængden af grundvand der må indvindes på Vandforsyningens forskellige kildepladser. Derudover tilføjer kommuneplantillægget ”anlæg til vandindvinding” til anvendelsesbestemmelserne for de kommuneplanrammer, som omfatter Vandforsyningens vandværker og kildepladser.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 var i offentlig høring i perioden fra 1. december 2016 til 27. januar 2016.

Der indkom høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Egedal Kommune. Høringssvarende gav ikke anledning til ændring af forslaget til Kommuneplan udover en redaktionel tilføjelse af ordet ”naturplan” til Kommuneplantillæggets retningslinje 3.

Den politiske behandling af kommuneplantillægget fremgår af referatet fra Byrådets møde den 27. april 2016, se portalen ”Politiker Web” på www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/­Politiske­Referater­OgDagsordener. Kommunens bemærkninger til de to høringssvar fremgår af vedlagte bilag til dagsordenspunktet med den politiske behandling af kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget kan ses her og på kommunens biblioteker.

Kommuneplantillæggets retsvirkning

Efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 kan Byrådet nedlægge forbud mod visse forhold, hvis disse er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser eller rammer.

Klagevejledning

Efter Planlovens §§ 58-60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige om planens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt.

Eventuel klage skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, inden 4 uger fra kommuneplantillæggets offentliggørelse. Klage skal indgives via Klageportalen, hvorfra klagen sendes videre til den myndighed, der har vedtaget planen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Link til klageportalen findes på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med Nem-Id. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr., som betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har udstedt Kommuneplantillægget. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal den være anlagt inden 6 måneder, efter at planforslaget er vedtaget.


BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLAN­TILLÆG NR. 7 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 10. MAJ 2016

 

 

 

 

Sidst opdateret 22. juli 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.