Offentliggørelse af Lokalplan 126 og Kommuneplantillæg 4

Byrådet i Furesø Kommune har den 25. november 2015 vedtaget at offentliggøre Lokalplan 126 for boligbebyggelse på Paltholmvej endeligt samt tilhørende Tillæg 4 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanen

Lokalplanområdet er beliggende mellem Slangerupvej og Paltholmvej. Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 31.10, der omfattede matr. nr. 7hu og 112, Farum By. I Lokalplan 31.10 var bebyggelsen disponeret således, at det på matr. nr. 7hu var muligt at opføre to beboelsesejendomme henholdsvis langs og parallelt med Paltholmvej og et hotel parallelt med Slangerupvej. Parkering for lokalplanområdet var placeret på matr. nr. 112, Farum By.

Lokalplan 126 gør det muligt at flytte byggefeltet langs Slangerupvej fra matr. nr. 7hu, Farum By til matr. nr. 112, Farum By. Lokalplanen ændrer anvendelsen af byggefeltet fra hotel til boligformål i form af helårsbeboelse.

Lokalplanen muliggør opførelse af en etagebebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage indeholdende ca. 40 boliger på ca. 3.115 m² etageareal. Bebyggelsen er ældreegnet og der kan eventuelt etableres et fælleslokale for beboerne i bygningen. Bebyggelsen kan fremstå med facader i rødgule facadesten, røde tegltage, galvaniserede altanværn og mindre hvide facadepartier i lighed med nabobebyggelsen på matr. nr. 7hu, Farum By. Skure må fremstå med facader i træ og tagdækning af enten røde tegl, tagpap på listedækning eller grønne tage.

Lokalplanen fastlægger at opholdsareal og parkering beregnes for lokalplanområdet under et. Lokalplan indeholder desuden bestemmelser om nedsivning af regnvand, støjafskærmning samt bebyggelsens afstand til regnvands- og kloakledninger på grunden.

Lokalplan er endeligt vedtaget af Byrådet uden ændringer.


Kommuneplantillæggets indhold

I Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 tilføjes en bestemmelse, for rammeområdet 1B17 Boliger og hotel ved Paltholmvej, med en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal.

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside og på kommunens biblioteker.

Planen retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  Når du klager, skal du benytte NemID, og du skal betale et gebyr på 500 kroner. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du kan også indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Fritagelse

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Furesø Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør, om din anmodning kan imødekommes.


Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 126 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 19. januar 2016.
Sidst opdateret 01. marts 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.