Offentliggørelse af Lokalplan 119 og Kommuneplantillæg 3

Byrådet i Furesø Kommune har den 29. april 2015 endeligt vedtaget Lokalplan 119 for et byområde i det nordlige Jonstrup med tilhørende Tillæg 3 til Kommuneplan 2013.

Lokalplans indhold

Lokalplan 119 fastlægger bl.a. anvendelse og bebyggelsen af arealer omkring det tidligere Jonstrup Seminarium. Planen skal muliggøre en nordlig bymæssig afrunding af Jonstrup med et nyt attraktivt boligområde omkring de eksisterede offentlige og kulturelle funktioner i de historiske bygninger. Planen muliggør opførelse af en række forskellige boligtyper og omfatter tillige et antal eksisterende boliger. Lokalplanen udlægger flere nye veje i lokalplanområdet.

Kommuneplantillæggets indhold

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 ændrer bestemmelserne for tre rammeområder i Jonstrup. De specifikke rammer for rammeområderne 13B4 og 13B5 ændres således, at der gives mulighed for åbent lavt boligbyggeri og bygninger i ét plan med udnyttet tagetage. Endvidere suppleres rammeområde 13D3 med de samme bevaringsbestemmelser for de gamle seminariebygninger som rammeområde 13C2.

Ændringer i planerne

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 11. november 2014 til 13. januar 2015. Der indkom 17 høringssvar fra borgere, foreninger og virksomheder.

Planerne blev vedtaget med en række ændringer og justeringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk .

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside og på kommunens biblioteker.

Planen retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Når du klager, skal du benytte NemID, og du skal betale et gebyr på 500 kroner. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du kan også indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Fritagelse

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Furesø Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 119 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 26. maj 2015.

 

Sidst opdateret 01. juni 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.