SAVE-registrering

SAVE-registrering af bygninger på landejendomme

Bor du i en bevaringsværdig bygning?

Mange borgere bor - uden at vide det - i et hus eller område med særlige håndværksmæssige, arkitektoniske eller kulturhistoriske bevaringsværdier. Kvaliteter, der kan gøre én gladere for at bo, hvor man gør, gøre ens bolig mere værd, og åbne døre til bedre istandsættelse og renovering til gavn for både husejerne, området og kommunen som helhed. Men det kræver, at man får øjnene op for disse kvaliteter, og får viden om, hvad man stiller op med dem, da de ellers risikerer at gå tabt ved reparationer og ombygninger.

De værdifulde bygninger er vigtige at bevare for eftertiden, da de fortæller en historie om primært land- og skovbrugets store betydning i Danmark. De udgør dermed en væsentlig del af den danske kulturarv.

Registrering af bevaringsværdige bygninger i Furesø Kommune

Furesø Kommune ønsker at sikre og bevare den historiske identitet, der knytter sig til bygninger i det åbne land. Et af byrådets mål i Plan- og Agenda 21 strategi 2016 er at registrere bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i det åbne land.

Furesø Kommune har derfor foretaget en registrering og kortlægning af bygninger på landejendomme i det åbne land. Undersøgelsen omfatter ca. 200 bygninger fra før år 1900 fordelt på ca. 100 ejendomme. Registreringen skal bruges som grundlag for kommunens udpegning af bevaringsværdige bygninger. De udpegede bygninger vil blive optaget i Furesø Kommuneplan 2017.

Opgaven har været ledet af Furesø Kommune, mens repræsentanter fra Nordsjællands Landboforening, Furesø Museer, Farum Lokalhistoriske Forening, Furesø By og Land samt Foreningen Naturparkens Venner har bistået med lokal viden. Selve registreringen er foretaget af Center for Bygningsbevaring, der i perioden januar – april 2017 har besøgt ejendommene.

Om SAVE - registreringen

Registreringen er foretaget efter SAVE-metoden. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment", hvilket oversat betyder kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Det er en metode, der er beregnet til at give et hurtigt overblik over en større mængde bygninger, og hver bygning er derfor oversigtligt og ikke dybdegående registreret.

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: 

  1. Arkitektonisk værdi
  2. Kulturhistorisk værdi
  3. Miljømæssig værdi fx bygningens forhold til omgivelserne
  4. Originalitet
  5. Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst. Vurderingerne sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen, hvor den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi vægter mest.

Læs mere om SAVE-metoden her.

Undersøgelsens resultat

Registreringen og kortlægningen er nu afsluttet. Den foreløbige rapport med resultaterne af registreringerne kan ses her. Der er tale om et udkast til rapporten, da den ikke er helt færdigredigeret. Den samlede bevaringsværdi for de enkelte bygninger forventes dog ikke at ændre sig. De registrerede bygninger er også indtastet i Slots- og Kulturstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB). Du finder databasen her. 

Hvilken betydning har det, hvis bygninger på din ejendom er bevaringsværdige?

I Furesø Kommune vil det formentlig være bygninger med en samlet bevaringsværdi efter SAVE-metoden på 1 til og med 4, der vil blive optaget som bevaringsværdige i Furesø Kommuneplan 2017.

Når en bygning er bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som facader, vinduer, døre, tag, kviste og skorsten der er kendt bevaringsværdig. Der kan derfor godt ske ændringer af en bevaringsværdig bygnings indre. Der vil som regel også kunne findes en løsning på et ønske om ændring og ombygning af det ydre på en bevaringsværdig bygning. Men det handler om at finde de bedste løsninger for bygningen, så bevaringsværdierne ikke går tabt eller ændres til ukendelighed. 

Hvis din bygning bliver udpeget som bevaringsværdig, betyder det:

  • At bygningen ikke må nedrives, uden at der er foretaget en offentlig høring på 4-6 uger.

  • Furesø Kommune kan nedlægge forbud mod nedrivning, ombygning eller anden ændring af en bevaringsværdig bygning.

  • Furesø Kommune vil formentlig modsætte sig et ønske om nedrivning af bygninger med en bevaringsværdi på 1 til og med 3, da disse bygninger er vigtige, enten på grund af en særlig god arkitektur, en særlig bygningstype, en vigtig historie eller beliggenhed.

  • For bygninger med bevaringsværdi 4 vil Furesø Kommune i hvert enkelt tilfælde vurdere konkret, om de kan nedrives. Disse bygninger har ofte betydning for den helhed eller det kulturmiljø de indgår i, og derfor er det vigtigt, at holde øje med denne gruppe, så de ikke forsvinder. 

Furesø Kommune ønsker, at der ved ombygninger og tilbygninger, samt ved ændring af facader med videre, tages særlige hensyn til de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i de bevaringsværdige bygninger, så disse så vidt muligt bevares og gerne forbedres.

Realdania har udgivet en undersøgelse, der viser, at bevaringsværdige bygninger er mere værd end almindelige huse. Du kan læse mere om undersøgelsen her 

Hvis du har spørgsmål

Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø

Sidst opdateret 04. februar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen