Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommuneplan 2017 Hovedstruktur
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017
Offentliggjort den 31. januar 2018
Byrådet vedtog den 20. december 2017 Kommuneplan 2017. Forslag til kommuneplan 2017 med miljøvurdering var i offentlig høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017. Samtidig var også forslag til Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen i høring. Tak for de mange bemærkninger, der er sendt til kommunen i høringsperioden.

Kommuneplanen revideres hver 4. år og handler om de fysiske rammer i kommunen. I planen kan du læse om, hvordan byområder med boliger og erhverv skal udvikle sig, og hvordan balancen mellem benyttelse og beskyttelse af vores natur skal være. Denne gang er det en delvis revision af planen, hvor der har været særlig fokus på landskab og natur, på byer og centre og på erhvervsområder.

Kommuneplanens retsvirkning for borgerne

Ifølge planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning efter planloven

Du kan klage til Planklagenævnet over kommuneplanen efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om kommuneplanens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af kommuneplanen på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Furesø Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Furesø Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Furesø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af kommuneplanen på kommunens hjemmeside, planlovens § 62, stk. 1.

Tak for de mange bemærkninger

Furesø Kommune har modtaget 59 høringssvar med bemærkninger. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene har været behandlet på Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2017.

Kommuneplan 2017 samt Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen er nu vedtaget af byrådet den 20. december 2017. Forud for byrådets beslutning har  fagudvalgene drøftet planerne på deres møder i december 2017.

Du kan finde planerne, som de så ud i høringsperioden, under Afsluttede høringer.

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at skrive til bme@furesoe.dk eller ringe til Center for By og Miljø på: 7235 5420

 

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.