Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 - 1
Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udvikling af Furesø Kommune i de næste 12 år. Planen fortæller, hvordan byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig, og det fastlægger, hvordan de forskellige områder i byerne og landområderne må bruges og bebygges fremover.

Offentlig bekendtgørelse

Byrådet vedtog den 18. december 2013 Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune og sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Planen er offentlig bekendtgjort den 26. februar 2014. Offentliggørelse af planen og den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen sker i henhold til planlovens § 23 a og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til Kommuneplan 2013 og Miljøvurdering har været i offentlig høring i 10 uger fra den 25. juni til den 4. september 2013Byrådet har i perioden holdt et offentligt møde i Farum Kulturhus. Der kom 43 høringssvar til planforslaget fra myndigheder, foreninger og borgere.

Ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen omfatter bl.a.

 

 • Nedklassificering af Perimetervej til vej, der betjener et lokalområde
 • Mulighed for tagboliger i boligbebyggelsen Frederiksborgvænget
 • Landbrug tilføjes til anvendelserne rekreative formål, nyttehaver og spejderformål i rammeområde 21F6
 • Det erhvervsmæssige potentiale inden for landbrugserhverv nævnes
 • "Byrådets opfølgning" tilføjes, at der skal udarbejdes regelsæt for benyttelse og beskyttelse af Søndersø
 • Den statslige arealreservation til udvidelse af Hillerødmotorvejen
 • De statslige afstandskrav til vindmøller ved veje tilføjes
 • Eksisterende alléer langs offentlige veje i kommunen skal bevares
 • Der fastlægges en maksimal glansværdi for tage
 • Ved hegning skal der opnås en helhedsvirkning og smukke rum på vejene
 • Bevaringsværdierne i landzonen fremhæves
 • Redegørelse og retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
 • Redegørelse for stationsnære områder til kontorerhverv.

 

Planens indhold

Udgangspunktet for planen er de visioner og mål der blev besluttet i Plan- og Agenda 21 strategi 2012 og beslutningen om at revidere fem temaer i kommuneplan 2009. Temaerne er: "Regionale perspektiver", "Byer og lokalområder", "Klima og energi, "Rammer for velfærd" og "Erhverv". Planen rummer mange nye muligheder, men bygger samtidig videre på fundamentet fra den tidligere Kommuneplan 2009.

Kommuneplanens retsvirkning

Kommuneplanen er ikke bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at virke for planens gennemførelse.

Inden for byzoner kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Det følger af planlovens § 12, stk. 2 og stk. 3.

Miljøvurdering

Planen er miljøvurderet i henhold til ’Lov om miljøvurdering af planer og programmer’. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse er offentlig bekendtgjort sammen med kommuneplanen.

Du kan klage over retslige spørgsmål vedr. Miljøvurderingen ifølge § 58 i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009). Se nærmere om reglerne på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Borgermøde

Der blev holdt et velbesøgt borgermøde den 14. august 2013 om kommuneplanforslaget. Mere end 80 engagerede borgere var mødt op for høre mere og diskutere kommunens fremtid på torsdagens borgermøde om Kommuneplan 2013.På mødet redegjorde og borgmester Ole Bondo Christensen og Planudvalgsformand John Ingemann Allentoft forslaget til kommuneplan 2013. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen holdt et oplæg om fremtidens udviklingstendenser.

Klagevejledning

Du kan kun klage over retlige spørgsmål efter planlovens § 58. Klage over Kommuneplanen og den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jf. miljøvurderingslovens § 16, skal du sende til Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse eller via Digital Post inden 4 uger efter, at planen er offentlig bekendtgjort. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen. Det er en betingelse for Nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vær opmærksom på gebyrordningens særlige regler, opkrævning, betalingsfrister m.m. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk Hvis du ønsker planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for denne offentliggørelse. Læs mere på www.nmkn.dk

Henvendelse om planen

Planen kan ses på kommunens hjemmeside og hentes på Furesø Biblioteker og Borgerservice og Værløse Rådhus. Henvendelse om Kommuneplan 2013 kan rettes til Byudviklings- og Erhvervsafdelingen på tlf. 7235 5452.

 

 

Sidst opdateret 05. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen