Kommuneplan 2009 - sådan gik det til

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur-forside
Furesø Kommuneplan 2009 blev endeligt vedtaget af Furesø Byråd den 25. november 2009, og offentliggjort i starten af marts 2010. 

Her kan du læse Furesø Kommuneplan 2009 og følgebrevet til den offentlige bekendtgørelse. Du kan også hente et eksemplar på rådhusene i Farum eller Værløse eller på Furesø Kommunes biblioteker.

Hvordan blev kommuneplanen vedtaget?

Kommuneplanen blev vedtaget med 22 stemmer for. Enhedslisten stemte imod. Der var 26 afstemningstemaer og ændringsforslag. På hjemmesidens forside kan du i højre side finde link til politiske dagsordner og referater, hvor du kan læse om den politiske behandling af kommuneplanen.

Kommuneplanens hovedoverskrifter

Det nye i kommuneplanen handler især om nye rammer for udvikling af Farum erhvervsområde og Farum Bytorv, fornyelse og fortætning af eksisterende byområder, udlæg af arealer på Flyvestation Værløse til rekreative formål, boliger og erhverv samt nye størrelser på butikker i byerne. Derudover omfatter kommuneplanen tiltag, der kan forebygge udledning af C02.
Byrådet har valgt at videreføre regionplanlægningen for det åbne land med mindre justeringer.

Borgermøder

Byrådet har holdt to offentlige møder i høringsperioden i henholdsvis Farum Kulturhus den 17. august og i Galaksen i Værløse den 20. august.

Høringsperioden

Der kom 49 breve med bemærkninger og indsigelser til planforslaget, hvoraf tre er fra offentlige myndigheder ( herunder Miljøcenter Roskilde ), to er fra nabokommuner, én fra et politiske parti, 21 fra organisationer og foreninger, fire fra virksomheder og 18 fra privatpersoner. Her kan du se en samlet oversigt over bemærkninger fra høringsperioden.
Vi modtog mange gode forslag/bemærkninger, som bliver båret videre i det fremtidige planarbejde og andre tilgrænsende arbejdsområder i kommunen. 
Høringsperioden var på 10 uger, og fristen for svar udløb den 15. september 2009. 

Særlige retsvirkninger

Efter planlovens § 12 stk. 2 og 3 kan byrådet i visse tilfælde nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Sidst opdateret 16. september 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.