Idébestemte børne- og ungdomsarbejdspolitik

Kommunens vision og målsætning på området


Visionen er, at:


 " Furesø Kommune giver optimale muligheder for det idébestemte børne- og ungdomsarbejde."

Målsætning

I Furesø Kommune er der en lang tradition for et udbredt og solidt spejderarbejde drevet gennem et engagement af frivillige ledere, forældre og spejdere. I 2006 er der ti aktive spejdergrupper og FDF-kredse, som er selvstændige enheder, men med et bredt nyetableret samarbejde, der fortsat udvikles. Den naturlige målgruppe for Furesø Kommunes spejderpolitik er derfor ikke blot disse ti enheder, men alle børn og unge i Furesø Kommune.


De overordnede rammer for politikken er fastlagt gennem kommunens tilskudsordninger, de fysiske rammer og faciliteter og ikke mindst alle spejder- og FDF-enheder.


På den baggrund er det kommunens overordnede mål for det idébestemte børne- og ungdomsarbejde, at medvirke til at fastholde og udvikle Furesø som:

  • en attraktiv kommune, hvor der findes en række tilbud af høj kvalitet.
  • en alsidig kommune, hvor der findes tilbud til alle børn og unge i den relevante aldersgruppe uanset baggrund (etnisk, social, funktionalitet, intellekt).
  • en "naturlig" kommune, hvor alle børn og unge får mulighed for et rigt friluftsliv i naturen gennem tilknytning til spejder-/FDF-organisationerne.
  • en kommune, hvor børn og unge har en udbredt natur- og miljøforståelse.
  • en kommune, hvor det idébestemte børne- og ungdomsarbejde medvirker til at udvikle børn og unges selvstændighed, ansvarsfølelse, samarbejdsevner, demokratiske forståelse og medmenneskelig respekt.

Politik for spejdere og andre idébestemte organisationer for børn og unge

Med spejder- og FDF-organisationerne som det bærende element og den politiske vision på området som udgangspunkt og ledestjerne vil Furesø Kommune støtte et bredt og forskelligartet udbud af idébestemt børne- og ungdomsarbejde for alle kommunens børn og unge uanset baggrund.


Furesø Kommune vil arbejde for, at de nødvendige og tilfredsstillende fysiske rammer og faciliteter er til stede – såvel til de spejder-/FDF-organiserede tilbud som til selvorganiserede aktiviteter inden for området. I udnyttelse af disse fysiske rammer og faciliteter medtænkes mulighederne for, at de også kan rumme aktiviteter fra andre organisationer, der arbejder med naturen og friluftslivet. Dette skal ske ved planlægning med brugerne af spejderhytter og lokaler.


Furesø Kommune vil med sin politik for spejdere og andre idébestemte organisationer for børn og unge skabe attraktive muligheder for, at alle børn og unge i kommunen kan opleve, at de i interessefællesskab med andre kan dyrke og udvikle deres interesser for friluftslivet og naturen, indgå i positive, sociale netværk, og udvikle deres selvstændighed, ansvarsfølelse, samarbejdsevner, demokratiske forståelse og medmenneskelig respekt.


Til virkeliggørelse af dette er de idébestemte børne- og ungdomsforeninger vigtige, fordi alle – både børn og voksne – deltager af egen lyst og vilje, og fordi alene medlemmernes engagement og aktivitet er drivkraften.

Forudsætninger

Furesø Kommunes politik for spejdere og andre idébestemte organisationer for børn og unge og de overordnede mål på området er baseret på en lang række detailforudsætninger:

Udøverne

Alle kommunens børn og unge i den relevante aldersgruppe skal tilbydes deltagelse i det idébestemte børne- og ungdomsarbejde.
Der skal arbejdes for spejder- eller FDF-enheder lokalt i alle kommunens bygrupper.
De naturprægede aktiviteter skal ledsages af aktiviteter der giver mulighed for udfordringer, oplevelser, og som fremmer det sociale samvær og styrker leg, kammeratskab og selvstændighed.
Alle deltagere skal have mulighed for indflydelse på aktiviteterne og ansvar for samme.
Forældre, andre voksne og "store unge" inddrages aktivt i arbejdet gennem ledervirksomhed, bestyrelsesarbejde, m.v.
Der skal være mulighed for at vælge varierede aktivitetsmuligheder på forskellige niveauer, således at der gives rum til flest muligt som en naturlig del af idégrundlaget.
De frivillige ledere skal være kompetente i forhold til deltagernes alder og niveau og skal være positive rollemodeller for de deltagende børn og unge.
Det sociale samvær skal have mulighed for at spille en betydelig rolle.
Uddannelse

Udvikling og uddannelse af kompetente ledere prioriteres højt, hvorfor kommunen støtter dette specifikt.

Information og læren om naturen prioriteres højt – herunder også deltagernes adfærd i naturen.
Kost og motionsvejledning integreres i aktiviteterne, hvor det er naturligt.

Organisation

Grundlaget for de idébestemte aktiviteter er spejder- og FDF/FPF-organisationerne.

Med respekt for det frivillige lederskab prioriteres aktiviteternes rolle på det sociale område, så der også tages hensyn til særligt udsatte grupper uanset etnisk, social, funktionel eller kulturel baggrund.
Spejder-/FDF-organisationerne tilskyndes til at skabe samarbejde ikke kun indbyrdes, men også i forholdet til andre idébestemte aktiviteter i andre organisationer, skoler eller institutioner.

Faciliteter

Udbygning af nye faciliteter – herunder bl.a. "klublokaler", lejr- og/eller bålpladser – kan ske både i organisationernes regi eller på kommunal basis - eller i et samarbejde.

Ved etablering af nye faciliteter skal der tages hensyn til at flest mulige grupper kan benytte dem, herunder også skoler og institutioner samt aktører med særlige behov, som f.eks. handicappede.
Da behovet for faciliteter udvikles hen over årene, skal der ved renoveringer og nyanlæg tages højde for fleksible udnyttelsesmuligheder.
For at opnå den bedst mulige udnyttelse af de fysiske rammer og faciliteter tilskynder kommunen til initiativer til samarbejde på tværs af de respektive organisationer samt skoler og institutioner.

Kommunens opgaver

Kommunen stiller et tilstrækkeligt antal velegnede faciliteter til rådighed for spejder-/FDF-enhederne – jævnt fordelt over kommunen – og hvor behovet er.
Kommunen skaber mulighed for (etablerer og vedligeholder) et antal permanente bål- og lejrpladser i samarbejde med de relevante organisationer/enheder samt Københavns Skovdistrikt og Skov- og Naturstyrelsen.
Ved planlægning og gennemførelse af naturplejeprojekter inddrager kommunen de relevante brugere.
Den kommunale støtte sker efter princippet "hjælp til selvhjælp".
Kommunen støtter spejder-/FDF-gruppernes arbejde med integration af indvandrere og handicappede. Foreningerne skal kunne rådføre sig med integrationskyndige og modtage sparring fra relevante kommunale instanser. Foreningernes erfaringer skal forankres i paraplyorganisationerne i kommunen.
Sidst opdateret 30. marts 2017

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen