Delområde 8 - Rekreative formål; naturområde

Lokalplanen udlægger flere, større områder til rekreative faciliteter for området. Herunder udlægger lokalplanen større, grønne områder og arealer til rekreative faciliteter i form af boldbaner og lignende.

Delområde 8 er et af de to delområder, som udlægges til rekreative formål (VII og VIII). De to områder dækker lokalplanens sydlige, østlige og nordøstlige arealer. Områderne, der for en stor dels vedkommende er udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen, skal friholdes for bebyggelse og henligge som fri natur, hvorved spredningsmulighederne for markfirben og andre dyr sikres. 

Delområde 8 - rekreative formål; naturområde


Sidst opdateret 04. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen