Delområde 7 - Rekreative formål; grønt område, forhindringsbane

Lokalplanen udlægger flere, større områder til rekreative faciliteter for området. Herunder udlægger lokalplanen større, grønne områder og arealer til rekreative faciliteter i form af boldbaner og lignende.

De to delområder, som udlægges til rekreative formål (VII og VIII), dækker lokalplanens sydlige, østlige og nordøstlige arealer. Områderne, der for en stor dels vedkommende er udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen, skal friholdes for bebyggelse og henligge som fri natur, hvorved spredningsmulighederne for markfirben og andre dyr sikres. 

Nordligst i lokalplanområdet (delområde 7) ligger den tidligere militære forhindringsbane på et større græsareal. Området er ligeledes udlagt til rekreative formål og kan benyttes til diverse bevægelsesorienterede aktiviteter. 

Delområde 7 - rekreative formål; grønt område, forhindringsbaneSidst opdateret 04. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen