Fakta om tilsyn på Flyvestationen

Flyvestation Værløse
Vil du vide mere om Furesø Kommunes kontrol med miljøbeskyttelsen på Flyvestationen, har vi samlet en række fakta herunder.

Er det trygt at bo på Flyvestationen?

Ja. Der er i forbindelse med udviklingen af Flyvestationen blevet gennemført omfattende undersøgelser af jorden for at kortlægge evt. forurening fra Forsvarets brug af området. Forureningen har vist sig mindre omfattende end oprindeligt frygtet, således at de øverste jordlag på Flyvestationen er lige så rene som andre steder i Hovedstadsområdet.

Der er dog områder, der har været forurenet som følge af spild eller udslip fra Forsvarets olietankanlæg Desuden er der i værkstederne i Sydlejren brugt klorerede opløsningsmidler, f.eks. til affedtning af metallegemer, som har givet anledning til forurening.

Alle nye boliger og deres haver i området bliver lagt på grunde, der ikke er forurenet eller grundene oprenses inden boligerne etableres. Samtidig sker der en oprensning af evt. forurenede fællesarealer, hvor dette er påkrævet. De bolignære fællesarealer oprenses i flere tilfælde helt af byggefirmaerne.

Derfor kan man uden problemer f.eks. dyrke grøntsager i sin have og lege på de grønne arealer.

Hvilke miljøforanstaltninger er der på Flyvestationen?

På Flyvestationen har 7 afværgeanlæg gennem mange år pumpet grundvand op indeholdende oliestoffer og/eller klorerede opløsningsmidler. Det oppumpede grundvand renses ved stripning, hvor vandet risler ned gennem et tårn og/eller beluftning, hvor luft blæses ind i vandet. Derved afdamper de flygtige oliestoffer og opløsningsmidler, og det rensede afværgevand kan udledes til Bringe Mose og Jonstrup Å.
Sådanne afværgeanlæg findes flere steder i Danmark, hvor der er brug for en afværgeindsats for at sikre, at vi fortsat har rent drikkevand.
Det rensede afværgevand lever op til gældende krav, og vil også gøre det, hvis kravene bliver skærpet i nær fremtid.
Anlæggene blev etableret af Forsvaret efter påbud fra Københavns Amt i 1991 og 92 og sikrer, at forureningen ikke breder sig, men trækkes til afværgepumperne i stedet.
Når Sydlejren åbnes for en bredere offentlighed, vil afværgeanlæggene fortsat være indhegnede og sikret mod uønsket adgang.

Afværgeanlæggene har fungeret efter hensigten i 25 år, dvs. i den tid anlæggene har været i drift. Det viser de årlige monitoreringsrapporter.

Hvem har ansvaret for forureningerne?

Forsvaret har det juridiske ansvar for grundvandsforureningerne nu og fremover, og har vedkendt sig ansvaret efter påbuddene fra 1991 og 1992. Det er Forsvaret, der har etableret afværgeforanstaltningerne.
I 2022 overflyttes driftsansvaret på afværgeanlæggene fra Freja Ejendomme til Hovedgrundejerforeningen for Miljø. Ansvaret overdrages således til ejerne af den jord hvorpå afværgeanlæggene står.

Hvem består Hovedgrundejerforeningen for Miljø af?

Hovedgrundejerforeningen for Miljø har alene til opgave at sikre driften af afværgeforanstaltningerne. Den består af repræsentanter fra de almindelige grundejerforeninger.

Hvem skal betale for driften?

Borgere, som bosætter sig i Sydlejren, vil via deres medlemskontingent til Hovedgrundejerforeningen for Miljø skulle betale til driften af afværgeforanstaltningerne. Den årlige udgift pr. bolig i Sydlejren til drift og vedligeholdelse af afværgeforanstaltninger vil maksimalt blive 3000 kr. afhængig af boligens størrelse (2013-priser ved 430 boliger), som f.eks. vil beløbe sig til max. 100.000 kr. i løbet af 30 år. Til sikkerhed for denne betaling vil der blive tinglyst et pant i alle boligejendommene. Pantet vil være på 10.000 kr.

Eventuelle udgifter til afværgeforanstaltninger i Sydlejren, som måtte ligge udover 2 mio. kr. årligt (svarende til maks. 3000 kr. årligt pr. bolig) , vil blive refunderet af Forsvaret. Ca. 40 % af de 2 mio. kr. dækkes af Filmstationen, som har ansvaret for afværgeanlæggene inden for erhvervsområdet i Sydlejren.

Hvad er kommunens rolle?

Furesø Kommune er tilsynsmyndighed på afværgeforanstaltningerne og vil føre tilsyn som hidtil eller intensivere antallet af tilsyn, hvis der viser sig behov for det.
Kommunen holder som nu et årligt teknikermøde med parterne på Flyvestationen, Forsvaret og HOFOR og fremover også med Region Hovedstaden. Her gennemgås monitoreringsrapporterne, og de ansvarlige og kompetente fagfolk er samlet.
Kommunen godkender vedtægterne for hovedgrundejerforeningen, og vedtægterne kan ikke ændres uden kommunens godkendelse.
Skift af rådgiver og vvs’er skal ligeledes godkendes af kommunen.
Dermed sikres status quo i forhold til den måde, afværgeforanstaltningerne har kørt de sidste 25 år.


Sidst opdateret 21. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.