Baggrund

Landingsbanen på Flyvestation Værløse
Den tidligere Flyvestation Værløse bestod af Nordlejren, som nu er boligområdet Laanshøj, og selve flyvestationen. Området er på ca. 520 ha og ligger i den sydvestlige del af Furesø Kommune. Selve flyvestationsarealet omfatter blandt andet en tre km lang landingsbane samt en række store hangarer og værkstedsbygninger.

Fredningen ophævet

Naturklagenævnet har den 23. juni 2009 truffet afgørelse om fredning af Flyvestation Værløse. Afgørelsen går ud på, at Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 12. september 2008 om fredning af Flyvestation Værløse ophæves.

Et flertal på syv af Naturklagenævnets medlemmer finder, at landsplandirektivet (se nedenstående) og de almindelige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven i tilstrækkelig grad sikrer områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier. Flertallet lægger endvidere vægt på, at kommunens planer for en fremtidig bebyggelse i Bringeslugten vil indebære, at der friholdes biologiske korridorer gennem bebyggelsen.

Du kan se Fredningsnævnets afgørelse af 12. september 2008, Furesø Kommunes klage over fredningen af 8. oktober 2008 og Naturklagenævnets afgørelse af 23. juni 2009 nederst på siden.

Landsplandirektiv

Miljøministeriet har i juni 2009 udsendt ”Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse”. Landsplandirektivet trådte i kraft den 1. juli 2009, og det er bindende for den kommunale planlægning. Se landsplandirektivet under ”Relevante links”.

Forslag til kommuneplantillæg

Furesø Byråd offentliggjorde forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune - nu en del af Furesø Kommune – den 15. april 2008. En sammenfatning af de indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger kan ses under relevante filer nedenfor.

Tillæg til Fingerplan 2007

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, har offentliggjort et forslag til landsplandirektiv for Flyvestation Værløse. Landsplandirektivet fastlægger afgrænsningen af den grønne kile gennem Flyvestationen og rammerne for anvendelsen af området.
Furesø Kommunes forslag til kommuneplantillæg er i overensstemmelse med de regler, der vil komme til at gælde for området, når landsplandirektivet vedtages.

Masterplanskitsen

Idéerne bag omdannelsen af flyvestationen til civile formål er tidligere beskrevet i arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaards masterplanskitse for Kulturstation Værløse. Masterplanskitsen, som også kan ses herunder, er godkendt af Byrådet i Furesø Kommune som idéoplæg til omdannelse af flyvestationen.

Hvis du vil vide mere

Her kan du se nogle af de tidligere dokumenter i flyvestationsprojektet.

Sidst opdateret 03. marts 2015

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.