Byudvikling på Farum Bytorv

Indgang ved Farum Bytorv, foto: DADES
DADES, som ejer Farum Bytorv, og Furesø Kommune er blevet enige om en model for udvikling af parkeringsarealet nord for Farum Bytorv. En udvidelse af butikscentret på ca. 6.000 m2 med tilhørende parkeringspladser samt 80-100 nye boliger skal fremtidssikre bytorvet og skabe mere liv i midtbyen.

DADES er nu klar til at igangsætte det forberedende arbejde på en udvidelse af Farum Bytorv med både butikker og boliger. Furesø Kommune er samtidig klar til at frasælge det nødvendige areal og rette lokalplanen til, så projektet bliver muligt at gennemføre. DADES' projekt skal ud over etableringen af butikker, spisesteder og boliger skabe attraktive byrum og gøre det let for såvel bilister, cyklister som gående at komme til og fra Farum Bytorv. I de kommende måneder vil der blive arbejdet med at konkretisere projektet med henblik på at indgå en endelig handel mellem Furesø Kommune og DADES.
 
Furesø Byråd har i en årrække ønsket, at Farum Bytorv blev udvidet for at styrke de lokale indkøbsmuligheder og dermed skabe endnu mere aktivitet i Farum. Der har tidligere været gennemført borgerinddragelse om de byplanmæssige rammer for området samt offentlige høringer forud for vedtagelsen af den eksisterende lokalplan, som muliggør en udvidelse af Farum Bytorv. Siden har det været en langstrakt proces at fastlægge rammerne for et godt projekt, men nu er det lykkedes.

Det er forventningen, at en realisering af DADES' projekt vil tilføre kommunen omkring 150 arbejdspladser kombineret med en række velbeliggende familieboliger.
 
Farum Bytorv er i dag et veldrevet butikscenter med et velassorteret dagligvareudbud og mange attraktive udvalgsvarebutikker. Udvidelsen af Farum Bytorv vil styrke centrets attraktionsværdi med en række nye butikskoncepter, som i dag efterspørges af kunderne.
 
Frem til marts 2017 arbejder DADES med at skitsere, hvordan man vil løse opgaven inden for rammerne af kommunens arkitektur- og byrumsstrategi og kravene om bæredygtighed ved nybyggeri. Ud over de nye butikker og boliger vil projektet indeholde nødvendige parkeringsfaciliteter til biler og cykler. Kommunen lægger vægt på, at byggeriet bliver miljørigtigt, og at det kommer til at passe godt ind i Farum Midtby.
 
Inden lokalplanarbejdet sættes i gang med dertil hørende borgerinddragelse, vil naboer og andre interessenter få nærmere information om projektet og få mulighed for at kommentere på det. Den gældende lokalplan for Farum Bytorv åbner mulighed for en centerudvidelse, men ikke etablering af boliger. Der vil derfor være behov for at udarbejde en ny lokalplan, som vil blive sendt i offentlig høring i løbet af 2018.

Luftfoto over Farum Bytorv, den røde streg markerer område, der planlægges solgt til DADES ifm. udvidelse af Farum Bytorv. Oktober 2017
Sidst opdateret 31. oktober 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen