Introduktion til furesømodel for borgerinddragelse

Her kan du læse en introduktion til furesømodellen for borgerinddragelse. Grundstenen er det repræsentative demokrati og samtidig bygger samarbejdet med borgerne også på en aktiv inddragelse af interessenter fx foreninger, erhvervsliv m.v.

Det repræsentative demokrati er grundstenen

Selvom det politiske billede har ændret sig og nye inddragelsesformer har set dagens lys, så er grundstenen i det danske demokrati ikke ændret. Hvert fjerde år vælger borgerne repræsentanter til byrådet, hvis fornemste opgave, er at tage vare på fællesskabet og træffe beslutninger, der bygger på det fælles bedste i kommunen. Også borgere der ikke er ressourcestærke og derfor ikke har overskud til at deltage aktivt i borgerinddragende processer skal tilgodeses. Det er i sidste ende de demokratisk valgte politikeres opgave at sikre, at beslutningerne er en styrke for det samlede fællesskab og kommer den brede befolkning til gode. Dette arbejde, der traditionelt bygger på deltagelse og inddragelse igennem de politiske partier, mister ikke sin betydning, når en kommune sætter fokus på nye politiske samarbejdsformer. Snarere tværtimod – i tider, hvor stadig mere viden fra borgere og interessenter tilflyder den politiske beslutningsproces, er det afgørende, at det i sidste ende er demokratisk valgte politikere, der træffer beslutningerne.

Inddragelse af interessenter

Udviklingen af en furesømodel for borgerinddragelse, skal ses i lyset af, at Furesø Kommune allerede inddrager borgerne i mange processer. Det sker på meget forskellig vis, hvor de almindelige metoder til borgerinddragelse er i brug såsom høringer, borgermøder, samarbejde med foreninger, råd m.v. Dette arbejde er beskrevet i det demokratikort, som kan ses på www.furesoe.dk/demokrati, og som er vedlagt som bilag til furesø-modellen.

Som en del af denne forventningsafstemning er det vigtigt at tilkendegive, at selvom der her er tale om borgerinddragelse, så er inddragelsen af interessenter ikke nedtonet. Interessenter inddrages via deres formelle interesseorganisationer og samarbejdsorganer i processer, der vedrører dem. Dette er også beskrevet i det nævnte demokratikort. Borgerinddragelse i furesømodellen er en tilføjelse til interessent-inddragelsen, hvor borgerne inddrages på baggrund af deres unikke erfaring og viden om den pågældende sag. Det kan være viden og erfaring, der er vigtig, fordi borgeren er berørt af det pågældende emne/sag, men det kan også være viden og erfaring man besidder som en fagperson indenfor emnet.

Mange måder at inddrage borgere på

I efteråret 2016 og foråret 2017 har byrådet arbejdet med rådgivende arbejdsudvalg, hvor de sammen med borgerne har arbejdet i dybden med to konkrete problemstillinger for at finde løsninger sammen. Når man fremover i langt højere grad indtænker borgerinddragelse i de politiske processer, skal det ske der, hvor det giver de bedste forudsætninger for kvaliteten af opgaveløsningen. Det er ikke et rådgivende arbejdsudvalg, der skal nedsættes hver gang.

Overordnet set handler det om, at den ramme, som borgerinddragelsen skal foregå indenfor, skal afklares tydeligt, så det er klart hvilket spørgsmål, der skal besvares og hvilken viden, der derfor er brug for. Det vil være afgørende for, hvilke borgere der inddrages (ikke kun dem der allerede deltager i de politiske processer), hvornår de inddrages, og hvordan de inddrages.

Samskabelse i den politiske proces

I denne sammenhæng er det også vigtigt at nævne, at furesømodellen for borgerinddragelse primært omhandler samskabelse i relation til den politiske proces. Der findes mange former for samskabelse i det danske samfund, hvor borgere samskaber med forskellige instanser af den offentlige sektor og civilsamfundet. I det følgende handler det primært om, hvordan borgerne i Furesø Kommune kan indgå i samskabelse med deres lokale politikere i forhold til ønsket om at kvalificere den politiske proces yderligere.

Furesømodellen for borgerinddragelse

Samlet set peger furesømodellen for borgerinddragelse på tre elementer, som god borgerinddragelse skal medtænke.

  1. En række vigtige grundforudsætninger skal være til stede
  2. Den politiske arbejdsform skal eventuelt tilpasses
  3. De rigtige redskaber til at møde borgerne skal udvælges

Disse tre elementer er beskrevet nærmere i de kommende afsnit.


Sidst opdateret 27. oktober 2017

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)