Den Politiske Arbejdsform

Borgerinddragelse skal fungere i et godt samarbejde med den politiske arbejdsform. Furesømodellen for borgerinddragelse peger på to nye måder for politisk udvalg og byråd at arbejde på.

Med denne furesømodel for borgerinddragelse opfordres fagudvalgene til ved indgangen til en ny byrådsperiode, at tage en drøftelse om hvordan de præcist kan frigive tid til borgerinddragelse. Det kan for eksempel ske i sammenhæng med, at forretningsordenen for det enkelte fagudvalg revideres.

Følgende metoder kan fagudvalgene for eksempel benytte i deres konklusion:

  • Udvalget kan planlægge årets sager gennem politisk retnings- og forventningsafstemning. For at sikre en mere optimal planlægning af sagerne, kan udvalget i starten af hvert kalenderår planlægge hvilke sager, som de ønsker bragt op i løbet af året. Det kan sætte en mere strategisk linje for udvalgets arbejde.
  • Ændre i fremlæggelsen af orienteringssager. Orienteringssager kan udsendes skriftligt pr. email uden at blive behandlet på møderne, men kan behandles, hvis blot et udvalgsmedlem ønsker det.
  • Reducere i antallet af frigivelsessager. Det er ikke lovbestemt, at frigivelse af midler skal forelægges og vedtages en ekstra gang efter budgetvedtagelsen, hvis anvendelsen allerede er beskrevet i budgetforslaget.
  • De politiske møder samles på færre mødeaftener, så fx udvalgsmøder i fagudvalg placeres på samme aftener som fx samrådsmøder, dialogmøder og lignende, så det samlede antal mødedage reduceres.

Det er vurderingen, at den nuværende vederlagsstruktur understøtter det brede ønske om at bruge tid på at borgerinddrage og derfor ikke behøver en justering.

Furesømodellen for borgerinddragelse peger desuden på to nye måder for udvalg og byråd at arbejde på. Den ene handler om, at flere behandlinger af en sag skal være med til at hente viden fra borgerne ind. Den anden handler om at give borgerne bedre mulighed for foretræde for et udvalg eller byråd.

Første og anden behandling af sager

Hvis en sag er særlig kompliceret, og det ikke tidligere har været muligt at inddrage borgerne, fx ved hjælp af borgermøder og rådgivende arbejdsudvalg, så er det muligt at skræddersy en beslutningsproces fordelt over to behandlinger. En første og anden behandling kan besluttes af det relevante fagudvalg eller af byrådet og eventuelt på initiativ fra forvaltningen.

I førstebehandlingen behøver sagen ikke at være fuldstændigt belyst fra alle vinkler, men politikerne får mulighed for at komme med tilkendegivelser i forhold til, hvor de savner mere viden fra borgere og andre interessenter. Dette skal så være belyst ved en anden behandling af sagen.

Foretræde i ny form

I visse tilfælde kan det være nødvendigt i tæt sammenhæng med en given beslutning, at få en dialog fx med de brugere og borgere, der er berørt af beslutningen. Styrelsesretligt er det dog byrådet og fagudvalg alene, der træffer beslutning om udvikling af kommunen.

Byrådet har i den forbindelse efterspurgt, at foretræde for et fagudvalg om de konkrete sager, der er på dagsordenen, kan være mere dialogskabende end man praktiserer på nuværende tidspunkt. På samme måde er der ønske om tættere dialog med borgerne om de sager, der er på byrådsdagsordenen.

Aktuelt er der ifølge styrelsesloven ikke mulighed for at knytte en konkret dialog og drøftelse til et foretræde under selve det politiske møde. Her er der udelukkende tale om, at ikke-medlemmer kan svare på konkrete spørgsmål og derfor ikke selv kan bidrage med holdningstilkendegivelser.

I furesømodellen for borgerinddragelse er der derfor mulighed for, at byråd og fagudvalg kan vælge en sag ud, som de på forhånd lægger som tema inden mødets start, hvor særligt inviterede borgere/medarbejdere m.fl. kan bidrage med deres viden og synspunkter. Drøftelsen giver input til den beslutning, som fagudvalget efterfølgende træffer bag lukkede døre.


Sidst opdateret 27. oktober 2017

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)